Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Postanowienie w sprawie IX Ns 1009/16

Postanowienie w sprawie IX Ns 1009/16

Dodano: 2017-10-13 14:11:59             Zmodyfikowano: 2017-10-13 14:11:59
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz - Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Polskich Sieci Energetycznych S.A. z siedzibą  w Konstancinie Jeziornej z udziałem nieznanych spadkobierców Marii Kuczery reprezentowanych przez kuratora procesowego radcę prawnego Katarzynę Matraszek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
postanawia:
 
I. zezwolić wnioskodawcy Polskim Sieciom Energetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 154 zł (sto pięćdziesiąt cztery złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Opolskiego nr GN. 6821.10.2016.UL z dnia 14 września  2016 r. za zmniejszenie wartości nieruchomości tj. działki nr 294/48 o pow. 0,3750 ha, ark. mapy 1, obręb Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki należnego nieznanym spadkobiercom Marii Kuczery z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na rzecz spadkobierców Marii Kuczery, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia                o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia,
II. wezwać nieznanych spadkobierców Marii Kuczery, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 154 zł (sto pięćdziesiąt cztery złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Opolskiego nr GN. 6821.10.2016 z dnia 14 października  2016 r., za zmniejszenie wartości nieruchomości tj. działki nr 294/48        o pow. 0,3750 ha, ark. mapy 1, obręb Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa.
  
Uzasadnienie
 
Depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w kodeksie postępowania cywilnego, to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 
Podkreślić należy, że w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję i bada jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Powyższe oznacza, iż zakres kognicji sądu w postępowaniu w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ogranicza się do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w niniejszej sprawie uzasadnia przepis z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.).
 
Zgodnie z przepisem z art. 133 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody, lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Według art. 113 ust. 6 ww. ustawy przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe; przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe (art. 113 ust. 7 w/w ustawy)."
 
W niniejszej stwierdzić należy, że zaistniały okoliczności do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego. Właściciel nieruchomości Maria Kuczera nie żyje. Wprawdzie w niniejszej sprawie ustanowiony kurator ustalił dane (imiona i nazwiska,  a w niektórych przypadkach nawet adresy) zstępnych Marii Kuczera i zarazem potencjalnych jej spadkobierców, to jednak ustalono zarazem, iż w ostatnich latach nie przeprowadzono postępowania spadkowego po właścicielu nieruchomości Marii Kuczera ( okres badany 1984 r. - 2017r.).
W tej sytuacji sąd pozostaje związany skutkami wynikającymi z sentencji ostatecznej decyzji administracyjnej Starosty, w której zamieszczono zobowiązanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie  Jeziernej do złożenia ustalonego decyzją  odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.
 
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2006.208.1537) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru. W niniejszej sprawie jednak znajdzie zastosowanie art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 6 ust. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat. Dlatego też należało orzec jak pkt. II. niniejszego postanowienia.
 
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.