Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Postanowienie w sprawie IX Ns 969/16

Postanowienie w sprawie IX Ns 969/16

Dodano: 2017-04-28 14:41:41             Zmodyfikowano: 2017-04-28 14:41:41
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny
w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Garbowicz
po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Opole-Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu z udziałem Janusza Świderskiego   o sporządzenie spisu inwentarza spadku
 
postanawia:
 
I. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Ryszardzie Świderskim, synu Stefana i Bronisławy, zmarłym w dniu 28 lutego 2011r. w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu;
II. zlecić komornikowi przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomaszowi Kondzieli wykonanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Świderskim, synu Stefana i Bronisławy, zmarłym w dniu 28 lutego 2011r. w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu; 
III. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Świderskim, synu Stefana i Bronisławy, zmarłym w dniu 28 lutego 2011r. w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu na okres 30 dni.
 
uzasadnienie
W dniu 17 października 2016r. do tutejszego Sądu wpłynął wniosek Gminy Opole o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Świderskim, synu Stefana i Bronisławy, zmarłym w dniu 28 lutego 2011r. w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu. Sąd ustalił, że postanowieniem z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie sygn. akt I Ns 1114/12 Sąd Rejonowy w Opolu orzekł, że spadek po Ryszardzie Świderskim, synu Stefana i Bronisławy, zmarłym w dniu 28 lutego 2011r. w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu na podstawie ustawy nabył w całości brat spadkodawcy – Janusz Świderski.
 
Zgodnie z przepisem art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
 
Z dokumentów zawartych w aktów stanu cywilnego zawartych w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Opolu I Nc 1352/10 oraz I Nc 1360/10  wynika, że wnioskodawca był wierzycielem spadkodawcy. W sprawach tych wydano przeciwko Ryszardowi Świderskiemu nakazy zapłaty w postepowaniu upominawczym, w których zasądzono należności na rzecz Gminy Opole. Orzeczenia te uprawomocniły się. W dniu 24 lutego 2017r. odpis wniosku z załącznikami doręczono Januszowi Świderskiemu, zobowiązując go do złożenia w terminie 14 dni oświadczenia na piśmie, w którym poda między innymi czy został sporządzony spis inwentarza spadku po Ryszardzie Świderskim. Termin powyższy upłynął bezskutecznie. Mając powyższe na uwadze, wniosek należało uwzględnić.
 
Z przepisu art. 673 k.p.c. wynika, że spis inwentarza sporządza komornik. W związku z tym Sąd polecił komornikowi przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomaszowi Kondzieli wykonanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Świderskim, synu Stefana i Bronisławy, zmarłym w dniu 28 lutego 2011r. w Opolu.
 
Ponadto mając na uwadze treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku spełniające wymogi z art. 6381 § 1,2,4 k.p.c.
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.