Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Postanowienie w sprawie I Ns 209/17

Postanowienie w sprawie I Ns 209/17

Dodano: 2017-04-28 14:46:25             Zmodyfikowano: 2017-04-28 14:46:25
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu  Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Aleksandra Ciąglewicz - Miśta
po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. w Opolu  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Opole – Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu o sporządzenie spisu inwentarza po Helenie Przenicznej
 
postanawia:
 
zarządzić sporządzenie spisu inwentarza po Helenie Przenicznej, ostatnio zamieszkałej w Opolu przy ul. Kominka 4/4, zmarłej w dniu 25.10.2011 r.,
oddalić wniosek o zlecenie komornikowi sądowemu sporządzenia spisu inwentarza po zmarłej Helenie Przenicznej.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskodawca – Gmina Opole Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wnioskiem z dnia 28 marca 2017 r. domagał się sporządzenia spisu inwentarza spadku po Helenie Przenicznej, zmarłej dnia 25.10.2011 r., ostatnio zamieszkałej w Opolu przy ul. Kominka 4/4, a także zlecenia komornikowi sądowemu sporządzenia spisu inwentarza po zmarłej Helenie Przenicznej.
Wnioskodawca w uzasadnieniu wskazał, że Helena Przeniczna zmarła w dniu 25 października 2011 r. będąc dłużnikiem Gminy Opole z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Kominka 4/4.
Postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Przenicznej nie toczyło się (wiadomość znana Sądowi z urzędu).
 
Sąd zważył, co następuje:
 
Wniosek zasługiwał na częściowe uwzględnienie.
 
Stosownie do dyspozycji art. 637 § 1 kpc na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
 
Z uwagi na to, że wnioskodawca jest wierzycielem zmarłej Heleny Przenicznej, jego wniosek w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza zasługuje na uwzględnienie.
 
Jednocześnie Sąd oddalił wniosek o zlecenie sporządzenia spisu inwentarza komornikowi sądowemu, ponieważ zgodnie z art. 6382 kpc, sąd zleca komornikowi dokonanie spisu inwentarza jedynie w przypadku, gdy wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza z urzędu, w pozostałych przypadkach spis jest sporządzany przez komornika  na wniosek wierzyciela.
Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.
 
W sporządzaniu spisu inwentarza może uczestniczyć ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby te mogą w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.