Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Ogłoszenie w sprawie IX Ns 830/16

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 830/16

Dodano: 2017-04-28 13:57:38             Zmodyfikowano: 2017-04-28 13:58:12
Rejestr zmian
Postanowienie
 
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny w składzie:
Przewodniczący SSR Rafał Ratajczak
 
po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Czesława Rostalskiego 
z udziałem Eryka Heidhansena  o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
postanawia
 
I. zezwolić wnioskodawcy Czesławowi Rostalskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł (jeden grosz), tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na kwotę 1.000,00 marek niemieckich tytułem ceny kupna na rzecz Eryka Heidhansena, opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu, Kw nr OP1O/00009501/0, z zastrzeżeniem iż kwota ta może być wypłacona na rzecz uczestnika postępowania lub jego następców prawnych, po wykazaniu następstwa, bez żadnych dodatkowych warunków;
II. wezwać nieznanego z miejsca pobytu Eryka Heidhansena albo jego następców prawnych, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 3 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 0,01 zł tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na kwotę 1.000,00 marek niemieckich tytułem ceny kupna na rzecz Eryka Heidhansena, opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu, Kw nr OP1O/00009501/0.
 
uzasadnienie
 
Na wstępie należy podkreślić, iż depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w k.p.c., to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 
W postepowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję badając jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
 
Mając przy tym na uwadze, iż w niniejszej sprawie zaistniała sytuacja określona przepisem art. 467 pkt 1 k.c., wobec niemożności ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu wierzyciela hipotecznego, należało orzec jak w pkt. I. postanowienia.
 
Jednocześnie wypada wskazać, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy. Dlatego tez należało orzec jak pkt. II. postanowienia.


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.