Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1101/16

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1101/16

Dodano: 2017-07-12 11:04:13             Zmodyfikowano: 2017-07-12 11:04:13
Rejestr zmian
Postanowienie
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz- Wójcik Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Polskich Sieci Energetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej
z udziałem nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Jana Hyli o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
Postanowił:
 
zezwolić wnioskodawcy Polskim Sieciom Energetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2150 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Opolskiego nr GN. 6821.15.2016.JK z dnia 4 października     2016 r. należnego nieznanym z miejsca pobytu spadkobiercom Jana Hyli z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na rzecz spadkobierców Jana Hyli, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia,
 
wezwać nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Jana Hyli, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 2150 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Opolskiego nr GN. 6821.15.2016.JK z dnia 4 października  2016 r., za zmniejszenie wartości nieruchomości tj. działki nr 250/4 o pow. 0,5228 ha, ark. mapy 1,obręb Żelazna, gmina Dąbrowa, ujawnionej w księdze wieczystej Kw  OP1O/00023303/6 pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa.
 
 
Uzasadnienie
 
Na wstępie należy podkreślić, iż depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w k.p.c., to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 
W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję badając jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
Mając przy tym na uwadze, iż w niniejszej sprawie zaistniała sytuacja określona przepisem art. 467 pkt 1 k.c., wobec niemożności ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu spadkobierców zmarłego Jana Hyli, należało orzec jak w pkt. I. postanowienia.
 
Wskazać, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.  z 2006r. poz. 280 nr 1537) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru.
W niniejszej sprawie jednak zastosowanie znajdzie art. 118 a ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( u.g.n.)  jako lex specialis do w/w art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147 tj.),zgodnie z którym odszkodowanie za nieruchomość, której stan prawny nie jest uregulowany, ustala się według przepisów rozdziału 5 u.g.n. i składa do depozytu sądowego na 10 lat.
 
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji postanowienia.
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.