Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Postanowienie w sprawie I Ns 1063/16

Postanowienie w sprawie I Ns 1063/16

Dodano: 2017-08-11 11:40:39             Zmodyfikowano: 2017-08-11 13:34:33
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu - Wydział I Cywilny
w następującym składzie: Przewodniczący:  SSR Izabela Sobczak-Plewa
po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2017 r. w Opolu
na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Janusza Bartmanowicz z udziałem Alojzego Polnar, Jana Polnar i Jadwigi Polnar
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

postanawia:
I. zezwolić wnioskodawcy Januszowi Bartmanowiczowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,02 zł (dwóch groszy) tytułem spłaty wierzytelności przysługującej Alojzemu Polnar, Janowi Polnar i Jadwidze Polnar w równych częściach, zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej OP1O/00137370/8 obejmującej nieruchomość należącą do Janusza Bartmanowicza,
II. ustalić, że kwota opisana w punkcie I postanowienia może zostać wypłacona bezwarunkowo wierzycielom Alojzemu Polnar, Janowi Polnar i Jadwidze Polnar, bądź ich spadkobiercom na ich wniosek pod warunkiem przedstawienia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza poświadczenia dziedziczenia,
III. wezwać uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
IV. ustanowić dla wierzycieli  Alojzego Polnar, Jana Polnar i Jadwigi Polnar, których miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Marzeny Puchały pracownika Sądu Rejonowego w Opolu,
V. wezwać uprawnionych do odbioru depozytu przez ogłoszenie następującej treści: "Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 1063/16 wydał postanowienie z dnia 9 stycznia 2017r., w którym zezwolił wnioskodawcy Januszowi Bartmanowiczowi na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Opolu kwoty 0,02 zł (dwóch groszy) tytułem spłaty wierzytelności przysługującej  Alojzemu Polnar, Janowi Polnar i Jadwidze Polnar w równych częściach, zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej OP1O/00137370/8 obejmującej nieruchomość należącą do Janusza Bartmanowicza. Wobec powyższego wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa, przy czym depozyt zostanie wydany bezwarunkowo wierzycielom Alojzemu Polnar, Janowi Polnar i Jadwidze Polnar, natomiast ich następcom prawnym na ich wniosek pod warunkiem przedstawienia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza poświadczenia dziedziczenia ",
VI. zarządzić publiczne ogłoszenie postanowienia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Miasta Opola przez okres 1 miesiąca.
UZASADNIENIE
 Wnioskodawca zwrócił się o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,02 zł, stanowiącej równowartość wierzytelności obciążonej hipoteką umowną wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr OP10/00137370/8. Jak argumentował nie posiada wiedzy czy, wierzyciele, na rzecz których dokonano wpisu hipoteki,  żyją , nie ma  informacji o ich miejscu zamieszkania. Nie są również znani ich ewentualni spadkobiercy. Jednocześnie wnioskodawca zrzekł się odebrania wierzytelności z powrotem (art. 99 ust. 1 ukwh).
Sąd zważył co następuje:
 Wniosek zasługuje na uwzględnienie.
Zasady i tryb postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego określają art.692-69310 k.p.c. Zgodnie z art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Zakres kognicji sądu jest zatem ograniczony do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
Zgodnie z art. 467 pkt 1 kc. dłużnik może domagać się wydania przez sąd zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego jeżeli na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania czy siedziby wierzyciela.
Hipoteka wpisana jest w dziale IV w/w księgi wieczystej na rzecz osób fizycznych. Wnioskodawca jest dłużnikiem rzeczowym, skoro figuruje jako właściciel nieruchomości w dziale II w/w księgi wieczystej.
Art. 6933 § 1 k.p.c. stanowi, że jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd ogłosi publicznie w budynku sądowym oraz w lokalu organu gminy. Ponadto sąd zarządza umieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub podaje je w inny sposób do wiadomości publicznej; może je również ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 Z kolei na podstawie art. 6933  §3 k.p.c., jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, sąd ustanawia kuratora. 
W świetle powyższych okoliczności postanowiono jak na wstępie.
 
 

 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.