Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia

Ogłoszenia


Postanowienie w sprawie I Ns 717/17
Dodano: 2018-07-16 08:42:18             Zmodyfikowano: 2018-07-16 08:42:18
Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
Ogłasza się, że w dniu 21.06.2018 r. sygn. akt I Ns 717/17 w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział I Cywilny, zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy Miastu Opole na złożenie do depozytu sądowego tut. Sądu Rejonowego w Opolu kwoty 17.900,00 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset i 00/100) zł tytułem odszkodowania przysługującemu spadkobiercom Jana Bialuchy za nieruchomość, która stała się własnością Gminy Opole na podstawie decyzji z dnia 09.11.2016 r. Prezydenta Miasta Opola, oznaczonej jako działka 289/1 o pow. 0,0382 ha, obręb Grotowice, Gmina Opole, objętej KW OP1O/00038659/4, z zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona na rzecz spadkobierców Jana Bialuchy s. Johanna i Petronelli ustalonych prawomocnym postanowieniem sądu lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia - na ich wniosek bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się spadkobierców Jana Bialuchy do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa”.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 133/18
Dodano: 2018-07-16 08:49:03             Zmodyfikowano: 2018-07-16 08:49:03
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Marcelina Mietelska
po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2018 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym;
sprawy z wniosku: Gminy Opole
o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Antonowicz
postanawia:
1. sporządzić spis inwentarza po Januszu Antonowicz zmarłym 28.10.2016 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu i polecić sporządzenie go Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomaszowi Kondzieli,
2. ogłosić o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Januszu Antonowicz zmarłym 28.10.2016 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu, PESEL 37101200156 - na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu,
3. pouczyć, że każdy, kto jest spadkobiercą Janusza Antonowicz zmarłego 28.10.2016 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu, uprawionym do zachowku po w/w lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Uzasadnienie
Gmina Opole wystąpiła o sporządzenie spisu inwentarza po Januszu Antonowicz zmarłym 28.10.2016 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu, która jest wierzycielem zmarłej.
W efekcie orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 637 § 1 i § 2 kpc, a także art. 6381 § 1 i § 2 pkt. 1) – 2) oraz § 4 kpc.
Zarządzenie:
1. proszę odnotować postanowienie;
2. zakreślić w Rp. Ns;
3. odpis postanowienia proszę doręczyć wnioskodawcy z pouczeniem o zażaleniu, informując wnioskodawcę, że po prawomocności postanowienia winien sam zgłosić się do komornika celem dokonania przez niego spisu inwentarza
4. odpis postanowienia proszę umieścić na okres 30 dni:
- na tablicy ogłoszeń sądu;
- na stronie internetowej sądu;
5. po upływie 30 dni proszę umieścić w aktach informację o okresie wywieszenia na tablicy ogłoszeń i informację od administratora sieci internetowej o okresie wywieszenia na stronie www;
6. kal. 7 dni od doręczenia, 30 dni
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 537/17
Dodano: 2018-07-16 08:52:07             Zmodyfikowano: 2018-07-16 08:52:07
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodnicząca – Sędzia Sądu Rejonowego Marcelina Mietelska
po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym;
sprawy z wniosku: Gminy Opole
o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Korneliuszu Czempielu
postanawia:
1. sporządzić spis inwentarza po Korneliuszu Czempielu zmarłym 20.10.2010 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu i polecić sporządzenie go Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomaszowi Kondzieli,
2. ogłosić o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Korneliuszu Czempielu zmarłym 20.10.2010 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu ul. Jana Nikodema Jaronia 6/11, PESEL 49071601671- na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu,
3. pouczyć, że każdy, kto jest spadkobiercą Korneliusza Czempiela zmarłego 20.10.2010 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałego w Opolu, uprawionym do zachowku po w/w lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Uzasadnienie
Gmina Opole wystąpiła o sporządzenie spisu inwentarza po Korneliuszu Czempielu zmarłym 20.10.2010 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu, która jest wierzycielem zmarłego.
W efekcie orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 637 § 1 i § 2 kpc, a także art. 6381 § 1 i § 2 pkt. 1) – 2) oraz § 4 kpc.
Zarządzenie:
1. proszę odnotować postanowienie;
2. zakreślić w Rp. Ns;
3. odpis postanowienia proszę doręczyć wnioskodawcy z pouczeniem o zażaleniu, informując wnioskodawcę, że po prawomocności postanowienia winien sam zgłosić się do komornika celem dokonania przez niego spisu inwentarza
4. odpis postanowienia proszę umieścić na okres 30 dni:
- na tablicy ogłoszeń sądu;
- na stronie internetowej sądu;
5. po upływie 30 dni proszę umieścić w aktach informację o okresie wywieszenia na tablicy ogłoszeń i informację od administratora sieci internetowej o okresie wywieszenia na stronie www;
6. kal. 7 dni od doręczenia, 30 dni
więcej

Postanowienie w sprawie X Ns 124/17
Dodano: 2018-07-13 10:27:57             Zmodyfikowano: 2018-07-13 10:28:37
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz- Wójcik Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z udziałem nieznanych z miejsca pobytu następców prawnych Franciszki Strzałki reprezentowanych  przez kuratora procesowego Katarzyna Makowską o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
postanowił:
 
I. zezwolić wnioskodawcy Województwu Opolskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 708 zł (dziesięć tysięcy siedemset osiem złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr IN.IV.7570.216.2015.MN z dnia 29 czerwca 2016 r. Wojewody Opolskiego za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 10 lipca 2015 r. nr IN.V.7820.1.4.2015.EA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 195/1 o pow. 0,0057 ha, AR 3 obręb Rzepcze, gmina Głogówek KW OP1P/0009767/3, należnej Franciszce Strzałce z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na rzecz jej spadkobierców, po wykazaniu następstwa prawnego,
 
II. wezwać nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Franciszki Strzałki, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego  w Opolu, do odbioru w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania kwoty  10 708 zł (dziesięć tysięcy siedemset osiem złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr IN.IV.7570.216.2015.MN z dnia 29 czerwca 2016 r. Wojewody Opolskiego za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 10 lipca 2015 r. nr IN.V.7820.1.4.2015.EA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 195/1 o pow. 0,0057 ha, obręb Rzepcze, gmina Głogówek KW OP1P/0009767/3, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa.
 
Uzasadnienie
               
Depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w kodeksie postępowania cywilnego, to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 
Podkreślić należy, że w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję i bada jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Powyższe oznacza, iż zakres kognicji sądu  w postępowaniu w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ogranicza się do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w niniejszej sprawie uzasadnia przepis z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.). Zgodnie z przepisem z art. 133 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody, lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 
Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zaistniały okoliczności złożenia odszkodowania do depozytu sądowego. Kuratorowi procesowemu ustanowionemu w sprawie do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić żadnych dodatkowych informacji dotyczących spadkobierców Franciszki Strzałki pozwalających na ustalenie miejsca ich aktualnego pobytu.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2006.208.1537) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru. W niniejszej sprawie jednak znajdzie zastosowanie art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 6 ust. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat. Dlatego też należało orzec jak pkt. II. niniejszego postanowienia.
 
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 244/17
Dodano: 2018-07-13 10:31:18             Zmodyfikowano: 2018-07-13 10:31:18
Rejestr zmian
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt IX Ns 244/17
W trybie art. 6363 par. 3kpc Sąd Rejonowy w Opolu 16 kwietnia 2018 ogłasza, że w dniu  19 maja 2017 r. został złożony przez Alojzego Rosińskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Barbary Rosińskiej zmarłej dnia 9 marca 2017 r. w Kup, PESEL 30112512245, ostatnio stale zamieszkałej 46-081 Dobrzeniu Wielkim, Osiedle Energetyk 1D/6.
Pouczenie :
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381  § 3 pkt 1 kpc ) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 kpc  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637  § 1 kpc w zw. z art. 6381  § 3 pkt 2 kpc ). 
Osoby wymienione powyżej (art. 637  § 1 kpc)  mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc  do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 418/17
Dodano: 2018-07-13 12:30:35             Zmodyfikowano: 2018-07-13 12:30:35
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 510 k.p.c. Sąd Rejonowy w Opolu Wydział IX Cywilny  w sprawie z wniosku z wniosku  Skarbu Państwa-Wojewody Opolskiego z udziałem  Andrzeja Piejko, Pawła Piejko, Moniki Gajos, Magdaleny Piejko-Płonka o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Piejko ustanowił dla uczestnika postępowania Andrzeja Piejko, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora w osobie adwokata Jadwigi Skiby.
Wniosek oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 348
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.