Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia

Ogłoszenia


Postanowienie w sprawie I Ns 66/17
Dodano: 2017-06-20 13:50:11             Zmodyfikowano: 2017-06-20 13:50:11
Rejestr zmian

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący      SSR Izabela Sobczak - Plewa
po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2017r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Ireny Koj z udziałem  Łukasza Koja
o złożenie do depozytu
postanawia:
I. zezwolić wnioskodawczyni Irenie Koj na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,011 zł (jedenastu groszy) tytułem spłaty świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipotekami:
a) 400,- MK. w złocie czterysta marek w złocie ceny kupna na rzecz rodzeństwa WIESIOŁEK: A) Marii Jadwigi (2IM.), B) Magdaleny Zofii 2IM.), po równych prawach i udziałach, po 200 MK. w złocie z 4% odsetkami rocznie, wpisanej dnia 18 maja 1928 r. ze zmianami z dnia 12.IX.1936 r.;
b) 100 MK.,- MK. niemieckich. Sto marek niemieckich pożyczki z 4,5% odsetkami rocznie na rzecz Tomasza Zaworka i jego córki Marty Zaworka, w niepodzielnej wspólności dziedzicznej – wpisanej dnia 11   września 1936 r.;
II. ustalić, że kwota 0,01 zł opisana w punkcie I a)  postanowienia może zostać wypłacona bezwarunkowo i niepodzielnie wierzycielom Marii Jadwidze Wiesiołek, Magdalenie Zofii Wiesiołek bądź ich spadkobiercom na ich wniosek, a kwota 0,001 zł opisana w pkt I b)  może zostać wypłacona bezwarunkowo i niepodzielnie wierzycielom Tomaszowi Zaworka, Marcie Zaworka - pod warunkiem przedstawienia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza poświadczenia dziedziczenia,
III. wezwać uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
IV. ustanowić dla wierzycieli  Marii Jadwigi Wiesiołek, Magdaleny Zofii Wiesiołek, Tomasza Zaworka, Marty Zaworka których miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Zofii Sołdańskiej pracownika Sądu Rejonowego w Opolu,
V. wezwać uprawnionych do odbioru depozytu przez ogłoszenie następującej treści: "Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 66/17 wydał postanowienie z dnia 24 marca 2017r., w którym zezwolił wnioskodawczyni Irenie Koj na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,011 zł (jedenastu groszy) tytułem spłaty świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipotekami:
- 400,- MK. w złocie czterysta marek w złocie ceny kupna na rzecz rodzeństwa WIESIOŁEK: A) Marii Jadwigi (2IM.), B) Magdaleny Zofii 2IM.), po równych prawach i udziałach, po 200 MK. w złocie z 4% odsetkami rocznie, wpisanej dnia 18 maja 1928 r. ze zmianami z dnia 12.IX.1936 r.;
- 100 MK.,- MK. niemieckich. Sto marek niemieckich pożyczki z 4,5% odsetkami rocznie na rzecz Tomasza Zaworka i jego córki Marty Zaworka, w niepodzielnej wspólności dziedzicznej – wpisanej dnia 11   września 1936 r. Wobec powyższego wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa, przy czym depozyt zostanie wydany bezwarunkowo wierzycielom Marii Jadwidze Wiesiołek, Magdalennie Zofii Wiesiołek, Tomaszowi Zaworka, Marcie Zaworka, natomiast ich następcom prawnym na ich wniosek pod warunkiem przedstawienia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza poświadczenia dziedziczenia ",
VI. zarządzić publiczne ogłoszenie postanowienia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Miasta Opola przez okres 1 miesiąca;
VII. przyznać kuratorowi Zofii Sołdańskiej wynagrodzenie w wysokości 120 zł, które należy wypłacić z zaliczki uiszczonej przez wnioskodawczynię pod poz. 286/17C.
UZASADNIENIE
Wnioskodawczyni zwróciła się o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,011 zł, stanowiącej równowartość w tytułem spłaty świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipotekami:
a) 400,- MK. w złocie czterysta marek w złocie ceny kupna na rzecz rodzeństwa WIESIOŁEK: A) Marii Jadwigi (2IM.), B) Magdaleny Zofii 2IM.), po równych prawach i udziałach, po 200 MK. w złocie z 4% odsetkami rocznie, wpisanej dnia 18 maja 1928 r. ze zmianami z dnia 12.IX.1936 r.;
b) 100 MK.,- MK. niemieckich. Sto marek niemieckich pożyczki z 4,5% odsetkami rocznie na rzecz Tomasza Zaworka i jego córki Marty Zaworka, w niepodzielnej wspólności dziedzicznej – wpisanej dnia 11   września 1936 r.;
Jak argumentowała nie posiada wiedzy czy wierzyciele, na rzecz których dokonano wpisu hipoteki,  żyją , nie ma  informacji o ich miejscu zamieszkania. Nie są również znani ich ewentualni spadkobiercy. Jednocześnie wnioskodawca zrzekł się odebrania wierzytelności z powrotem (art. 99 ust. 1 ukwh).
Sąd zważył co następuje:
 Wniosek zasługuje na uwzględnienie.
Zasady i tryb postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego określają art.692-69310 k.p.c. Zgodnie z art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Zakres kognicji sądu jest zatem ograniczony do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
Zgodnie z art. 467 pkt 1 kc. dłużnik może domagać się wydania przez sąd zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego jeżeli na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania czy siedziby wierzyciela.
Hipoteka wpisana jest w dziale IV w/w księgi wieczystej na rzecz osób fizycznych. Wnioskodawca jest dłużnikiem rzeczowym, skoro figuruje jako właściciel nieruchomości w dziale II w/w księgi wieczystej.
Art. 6933 § 1 k.p.c. stanowi, że jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd ogłosi publicznie w budynku sądowym oraz w lokalu organu gminy. Ponadto sąd zarządza umieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub podaje je w inny sposób do wiadomości publicznej; może je również ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 Z kolei na podstawie art. 6933  §3 k.p.c., jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, sąd ustanawia kuratora, któremu należne jest wynagrodzenie według stawek określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U.2013.1476).. 
W świetle powyższych okoliczności postanowiono jak na wstępie.
 
 
 
 
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 329/17
Dodano: 2017-06-14 11:41:01             Zmodyfikowano: 2017-06-14 11:41:01
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu  Wydział I Cywilny w składzie:
 Przewodniczący: SSR Aleksandra Ciąglewicz - Miśta
 po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Opole – Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu o sporządzenie spisu inwentarza po Godfrydzie Klimku
postanawia:
I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza po Godfrydzie Klimku, ostatnio zamieszkałym w Opolu przy ul. Walecki 8/1, zmarłym w dniu 23.04.2014 r.,
II. oddalić wniosek o zlecenie komornikowi sądowemu sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym Godfrydzie Klimku.
Uzasadnienie

Wnioskodawca – Gmina Opole Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wnioskiem z dnia 28 marca 2017 r. (złożonym pierwotnie do Sądu Rejonowego w Nysie i przekazanym do Sadu Rejonowego w Opolu w dniu 19 maja 2017 r.) domagał się sporządzenia spisu inwentarza spadku po Godfrydzie Klimku, zmarłym dnia 23.04.2014 r., ostatnio zamieszkałym w Opolu przy ul. Walecki 8/1, a także zlecenia komornikowi sądowemu sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym Godfrydzie Klimku.
Wnioskodawca w uzasadnieniu wskazał, że Godfryd Klimek zmarł w dniu 23 kwietnia 2014 r. będąc dłużnikiem Gminy Opole z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Walecki 8/1.
 Postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Godfrydzie Klimku nie toczyło się (wiadomość znana Sądowi z urzędu).
Sąd zważył, co następuje:
 Wniosek zasługiwał na częściowe uwzględnienie.
 Stosownie do dyspozycji art. 637 § 1 kpc na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
 Z uwagi na to, że wnioskodawca jest wierzycielem zmarłego Godfryda Klimka, jego wniosek w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza zasługuje na uwzględnienie.
 Jednocześnie Sąd oddalił wniosek o zlecenie sporządzenia spisu inwentarza komornikowi sądowemu, ponieważ zgodnie z art. 6382 kpc, sąd zleca komornikowi dokonanie spisu inwentarza jedynie w przypadku, gdy wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza z urzędu, w pozostałych przypadkach spis jest sporządzany przez komornika  na wniosek wierzyciela.
Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.
W sporządzaniu spisu inwentarza może uczestniczyć ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby te mogą w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 46/17
Dodano: 2017-06-06 10:55:18             Zmodyfikowano: 2017-06-06 10:55:18
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w sprawie z wniosku Gminy Opole – Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu wydał w dniu 25 kwietnia 2017 r. postanowienie o spisaniu inwentarza po Lesławie Andrzeju (2.im.) Hupczak, zmarłym 31 marca 2014  r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu przy ul. Tatrzańska 24/2.
Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami a także wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  mogą uczestniczyć w sporządzeniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1219/16
Dodano: 2017-06-06 11:02:51             Zmodyfikowano: 2017-06-06 11:02:51
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w sprawie z wniosku Gminy Opole – Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu wydał w dniu 22 lutego 2017 r. postanowienie o spisaniu inwentarza po Zbigniewie Stanisławie (2.im.) Tusk, zmarłym 10 sierpnia 2010 r. w Namysłowie, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu przy ul. 1 Maja 125/5
Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami a także wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  mogą uczestniczyć w sporządzeniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 1157/16
Dodano: 2017-05-30 10:25:13             Zmodyfikowano: 2017-05-30 10:25:13
Rejestr zmian
Starszy referendarz sądowy Anna Dudziak Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornej z udziałem  nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Wilhelma Biernackiego o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanowił:
I. zezwolić wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. w Konstancinie-Jeziornej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13816,00 zł (trzynaście tysięcy osiemset szesnaście złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr GN.6821.9.2016.JK z dnia 14 października 2016 r. Starosty Opolskiego za szkody powstałe wskutek założenia i przeprowadzenia na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 39/2 o pow. 66828 ha, obręb Sarny Wielkie, gmina Niemodlin, ujawnionej w księdze wieczystej KW nr OP10/00065088/8 dwutorowej napowietrznej linii  elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń –nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław oraz za zmniejszenie wartości powyższej nieruchomości, w związku z zakończeniem budowy tej linii przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, należnego uczestnikom postępowania tj.  i nieznanym z miejsca pobytu spadkobiercom Wilhelma Biernackiego z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na rzecz  spadkobierców Wilhelma Biernackiego bez dodatkowych warunków.
II. wezwać  nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Wilhelma Biernackiego, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 3 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 13816,00 zł ( trzynaście tysięcy osiemset szesnaście złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr GN.6821.9.2016.JK z dnia 14 października 2016 r. Starosty Opolskiego za szkody powstałe wskutek założenia i przeprowadzenia na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 39/2 o pow. 66828 ha, obręb Sarny Wielkie, gmina Niemodlin, ujawnionej w księdze wieczystej KW nr OP10/00065088/8 dwutorowej napowietrznej linii  elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń –nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław oraz za zmniejszenie wartości powyższej nieruchomości, w związku z zakończeniem budowy tej linii przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa.

Uzasadnienie
 Na wstępie należy podkreślić, iż depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w k.p.c., to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 W postepowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję badając jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 693[1 ]k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
Mając przy tym na uwadze, iż w niniejszej sprawie zaistniała sytuacja określona przepisem art. 467 pkt 1 k.c., należało orzec jak w pkt. I. postanowienia.
            Jednocześnie wypada wskazać, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru. Dlatego tez należało orzec jak pkt. II. postanowienia.
 
 
 

 
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 1156/16
Dodano: 2017-05-30 10:27:50             Zmodyfikowano: 2017-05-30 10:27:50
Rejestr zmian
Starszy referendarz sądowy Anna Dudziak Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornej z udziałem nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Franciszka Bieda o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanowił:
I. zezwolić wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. w Konstancinie-Jeziornej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1867,00 zł ( jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr GN.6821.8.2016.JK z dnia 20 października 2016 r. Starosty Opolskiego za zmniejszenie wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki nr 628 o pow. 11300 ha i nr 663 o pow. 0,4800 ha, arkusz mapy 5, obręb Narok, gmina Dąbrowa, ujawnionej w księdze wieczystej KW nr OP10/00103228/1, wskutek założenia i przeprowadzenia na powyższej działce dwutorowej napowietrznej linii  elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń –nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, należnego uczestnikom postępowania - nieznanym z miejsca pobytu spadkobiercom Franciszka Bieda z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na rzecz  spadkobierców Franciszka Bieda bez dodatkowych warunków.
II. wezwać  nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Franciszka Bieda, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 3 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 1867,00 zł ( jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem złotych),, tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr GN.6821.8.2016.JK z dnia 20 października 2016 r. Starosty Opolskiego za zmniejszenie wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki nr 628 o pow. 11300 ha i nr 663 o pow. 0,4800 ha, arkusz mapy 5, obręb Narok, gmina Dąbrowa, ujawnionej w księdze wieczystej KW nr OP10/00103228/1, wskutek założenia i przeprowadzenia na powyższej działce dwutorowej napowietrznej linii  elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń –nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa.

Uzasadnienie
 Na wstępie należy podkreślić, iż depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w k.p.c., to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 W postepowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję badając jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 693[1 ]k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
Mając przy tym na uwadze, iż w niniejszej sprawie zaistniała sytuacja określona przepisem art. 467 pkt 1 k.c., należało orzec jak w pkt. I. postanowienia.
            Jednocześnie wypada wskazać, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru. Dlatego tez należało orzec jak pkt. II. postanowienia.
 
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 177
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.