Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia

Ogłoszenia


Postanowienie w sprawie Ns 134/17
Dodano: 2018-01-11 08:35:42             Zmodyfikowano: 2018-01-11 08:35:42
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 134/17 wydał postanowienie z dnia 04 maja 2017r., w którym zezwolił wnioskodawcy Andrzejowi Gębusiowi na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Opolu kwoty 300 zł (trzysta złotych) tytułem wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 14 stycznia 2008 roku sygn. II K 1158/07 orzeczonego środka karnego świadczenia pieniężnego na rzecz Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych „Koniczynka” w Poznaniu. Wobec powyższego wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa, przy czym depozyt zostanie wydany bezwarunkowo podmiotowi zastępczemu wskazanemu przez Sąd na jego wniosek pod warunkiem przedstawienia prawomocnego postanowienia sądu, likwidatorowi w/w Fundacji, następcy prawnemu w/w Fundacji po wykazaniu odpowiednio umocowania do działania bądź następstwa prawnego.
więcej

Postanowienie w sprawie Ns 1395/16
Dodano: 2018-01-08 08:56:33             Zmodyfikowano: 2018-01-08 08:56:33
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Zawadzki;
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 listopada 2017 roku w Opolu;
sprawy z wniosku: Patryk Krzak;
o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego;
dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania: Fabrice Marrel Epoh, Shauna Musa Jenitala i Andre Dzikamai Gwaze ustanawia kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Mateusza Kall z Kancelarii Radcy Prawnego w Opolu.
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 538/17
Dodano: 2018-01-08 08:59:10             Zmodyfikowano: 2018-01-08 08:59:10
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w sprawie z wniosku Gminy Opole – Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu wydał w dniu 13 grudnia 2017 r. postanowienie o spisaniu inwentarza po Mieczysławie Janie (2.im.) Fetter, zmarłym 6 marca 2012  r. w Radyni, ostatnio stale zamieszkałym w Radyni 40.
Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami a także wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  mogą uczestniczyć w sporządzeniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 575/17
Dodano: 2018-01-08 09:01:24             Zmodyfikowano: 2018-01-08 09:01:24
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział  Cywilny
Przewodniczący: SSR  Łukasz Zawadzki
Protokolant: starszy sekretarz sądowy  Izabela Janicka
na rozprawie rozpoznał sprawę z wniosku  Gmina Opole- Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
z udziałem Danuty Morozińskiej, Mariusza Morozińskiego, Eweliny Morozińskiej
o stwierdzenie nabycia spadku po Marku   Morozińskim
 
Sąd postanowił;
1. dopuścić następujące dowody – odpisy skróconych aktów stanu cywilnego k. 7-10;
2. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu Eweliny  Morozińskiej ustanowić kuratora w osobie Katarzyny Pietrusa;
3. celem ustalenia miejsca zamieszkania uczestniczki postępowania Eweliny Mrozińskiej rozprawę odroczyć z terminem na piśmie.

 
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 23/17
Dodano: 2018-01-08 09:04:06             Zmodyfikowano: 2018-01-08 09:04:06
Rejestr zmian
Ogłasza się, że w dniu 14 grudnia 2017 r. sygn. akt IX Ns 23/17  w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział IX Cywilny, zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy Lechowi Sapeta na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1,80 zł tytułem należnej  Stanisławowi Marmuckiemu i Marii Marmuckiej wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości objętej KW OP 1O /00065869/7 z  tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona uprawnionym na ich wniosek. Po upływie trzech lat od ogłoszenia wobec braku odbioru przez uprawnionego złożonej kwoty przejdzie ona z mocy prawa na Skarb Państwa.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 96/17
Dodano: 2018-01-04 11:37:36             Zmodyfikowano: 2018-01-04 11:37:36
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz- Wójcik Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu przy udziale kuratora reprezentującego nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela - właściciela nieruchomości o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
Postanowił:
 
I. zezwolić wnioskodawcy Województwu Opolskiemu – Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1516 zł (jeden tysiąc pięćset szesnaście złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr IN.IV.7570.105.2016.GT z dnia 6 grudnia    2016 r. Wojewody Opolskiego za nabytą z mocy prawa nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1007/1 o pow. 0,0133ha, AR_4, obręb Poborszów, gmina Reńska Wieś, należnego nieznanemu z miejsca pobytu właścicielowi nieruchomości  z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na jego rzecz, po wykazaniu tytułu prawnego do nieruchomości na dzień 1 stycznia 2016r.,
II. wezwać nieznanego z miejsca pobytu właściciela nieruchomości działki nr 1007/1 o pow. 0,0133ha, AR_4, obręb Poborszów, gmina Reńska Wieś, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 1516 zł (jeden tysiąc trzydzieści dziewięć złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr IN.IV.7570.105.2016.GT z dnia 6 grudnia 2016 r. Wojewody Opolskiego, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa,
III. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę w zakresie w jakim je poniósł.
 
Uzasadnienie:
               
Wnioskodawca - Województwo Opolskie – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu  - złożył wniosek o złożenie do depozytu kwoty 1516 zł tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr nr IN.IV.7570.105.2016.GT z dnia 6 grudnia 2016 r. Wojewody Opolskiego za nabytą z mocy prawa nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1007/1 o pow. 0,0133ha, AR_4, obręb Poborszów, gmina Reńska Wieś, na podstawie ostatecznej decyzji  Wojewody Opolskiego  z dnia 27 listopada 2015r. nr IN.V.7844.4.2015.DB..
 
Należy zważyć, co następuje:
 
Depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w kodeksie postępowania cywilnego, to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki, Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 
Podkreślić należy, że w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję i bada jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Powyższe oznacza, iż zakres kognicji sądu  w postępowaniu w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ogranicza się do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
 Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w niniejszej sprawie uzasadnia przepis z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.). Zgodnie z przepisem z art. 133 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody, lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 
Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zaistniały okoliczności złożenia odszkodowania do depozytu sądowego. W toku postępowania ustanowionemu w sprawie kuratorowi nie udało się ustalić danych właściciela nieruchomości.
 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2006.208.1537) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru. W niniejszej sprawie jednak znajdzie zastosowanie art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 6 ust. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat. Dlatego też należało orzec jak pkt. II. niniejszego postanowienia.
 
 Jeśli idzie o koszty postępowania to wskazać należy, że zgodnie z art. 693(16) kpc na żądanie dłużnika zgłoszone przed wydaniem przez sąd postanowienia o wydaniu depozytu sad przyzna mu od wierzyciela zwrotu kosztów postępowania.
W postanowieniu zatem o złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sąd nie orzeka o kosztach. Na tym etapie postępowania znajduje zastosowanie zasada określona w art. 520 § 1, co oznacza, że dłużnik ponosi koszty związane z jego udziałem w sprawie. Dopiero w sprawie o wydanie depozytu sąd – na żądanie dłużnika zgłoszone przed wydaniem postanowienia – przyzna mu od wierzyciela zwrot kosztów postępowania.
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 269
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.