Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia

Ogłoszenia


Zarządzenie w sprawie III RC 108/17
Dodano: 2017-08-18 09:12:09             Zmodyfikowano: 2017-08-18 09:12:09
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu III Wydział Rodzinny i Nieletnich 
w składzie następującym:
       Przewodniczący:   SSR Monika Ciemięga  
po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2017 roku w Opolu na  posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa małoletniego Szymona Heleniaka reprezentowanego przez matkę Martę Masłowską przeciwko Dariuszowi Heleniakowi o podwyższenie alimentów na zasadzie art. 144 k.p.c.
zarządza:
I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Dariusza Artura (2-ga imion) Heleniaka (Heleniak) z domu Heleniaka, syna Henryka i Wandy, urodzonego w dniu 11 września 1977 r. w Opolu, PESEL 77091100854, ostatnio stale zamieszkałego w Opolu, ul. Oświęcimska 86c/6, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Opolu Ireny Libor;
II. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku Sądu i budynku Urzędu Miasta Opola na okres jednego miesiąca.
więcej

Zarządzenie w sprawie I Ns 172/17
Dodano: 2017-08-18 09:14:31             Zmodyfikowano: 2017-08-18 09:14:31
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SSR Łukasz Zawadzki;
po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2017 roku w Opolu;
na posiedzeniu niejawnym;
w sprawie z wniosku: Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie;
z udziałem: Paweł Gawroński i inni;
o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeusz Gawroński;
zarządza publikację ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców do toczącego się postępowania o stwierdzenia nabycia spadku po Tadeuszu Gawrońskim w: „Dzienniku – Gazecie Prawnej”, „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, budynku Sądu Rejonowego w Opolu, a także budynku Urzędu Miasta Ozimek i Urzędu Miasta Katowice o następującej treści:
„W Sądzie Rejonowym w Opolu w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 172/17 toczy się postępowanie z wniosku Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie z udziałem Pawła Gawrońskiego, Adama Gawrońskiego, Laury Gawrońskiej, Mai Gawrońskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Gawrońskim zmarłym w dniu 16 maja 2014 roku w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Ozimku. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców w/w, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
 
 
 
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 97/17
Dodano: 2017-08-18 09:17:53             Zmodyfikowano: 2017-08-18 09:32:46
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu, IX Wydział Cywilny, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w sprawie pod sygn. akt IX Ns 97/17  z wniosku Andrzeja Soworki, bez udziału uczestników postępowania o zasiedzenie udziału w nieruchomości położonej w Falmirowicach składającej się z działki nr 368/77 i nr 162 o łącznej powierzchni 0,8616 ha i zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Op1O/00036513/5 wzywa właścicieli przedmiotu sprawy – nieruchomości opisanej wyżej, a zwłaszcza spadkobierców Cecylii Gisa, zmarłej w Bocholt w 1986r., aby w terminie 3 miesięcy licząc od daty publikacji niniejszego obwieszczenia zgłosili swój udział w postępowaniu i udowodnili swoje uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostanie stwierdzone zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
więcej

Postanowienie w sprawie I Nc 1328/16
Dodano: 2017-08-18 09:20:57             Zmodyfikowano: 2017-08-18 09:20:57
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Zawadzki;
po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2017 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym;
w sprawie z powództwa: Gmina Opole;
przeciwko: Krzysztof Szypliński;
o zapłatę;
1. uchyla tylko w stosunku do pozwanego Krzysztofa Szyplińskiego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 18 października 2016 roku (I Nc 1328/16);
2. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krzysztofa Szyplińskiego ustanawia kuratora w osobie adwokata Jana Dziubałtowskiego.   
Uzasadnienie
 Miejsce zamieszkania pozwanego jest nieznane – stąd orzeczono jak na wstępie na zasadzie art. 5021 § 1 kpc.
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 286/17
Dodano: 2017-08-18 09:23:21             Zmodyfikowano: 2017-08-18 09:23:21
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu w sprawie z wniosku Gminy Opole – Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu wydał w dniu 28 czerwca 2017 r. postanowienie o spisaniu inwentarza po Henryku Romualdzie (2.im.) Bakanowicz, zmarłym 18 maja 2016  r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Opolu przy ul. Konopnickiej 4/11.
Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami a także wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  mogą uczestniczyć w sporządzeniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 2017/17
Dodano: 2017-08-11 11:29:50             Zmodyfikowano: 2017-08-11 11:29:50
Rejestr zmian

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
 
Przewodniczący      SSR Izabela Sobczak - Plewa
po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2017r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Gmina Opole - Miejski Zarząd lokali Komunalnych w Opolu
z udziałem 
sporządzenia spisu inwentarza spadku
postanawia:
I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Tadeuszu Podkowie, synu Mieczysława i Stefanii, zmarłym w dniu 20 czerwca 2011 r. w Opolu;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego Tadeuszu Podkowie, synu Mieczysława i Stefanii, zmarłym w dniu 20 czerwca 2011 r. w Opolu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu na okres 30 dni.

U Z A S A D N I E N I E
Wnioskodawca – Gmina Opole – Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wnioskiem z dnia 28 marca 2017 r. domagał się sporządzenia spisu inwentarza spadku po Tadeuszu Podkowie, synu Mieczysława i Stefanii, zmarłym w dniu 20 czerwca 2011 r. w Opolu.
W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż wnioskodawca jest wierzycielem w/w zmarłego z mocy zaległości czynszowych w lokalu zajmowanym przez zmarłego. Do wniosku dołączona została dokumentacja wskazująca na istnienie i wysokość zadłużenia zmarłego.
Sąd zważył, co następuje:
 Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.
Na mocy art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Zgodnie z art. 637 § 3 k.p.c. sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
 Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w punkcie I i II postanowienia.
 
 
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 198
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.