Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Ogłoszenie o konkursie na staż ...

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy A.112.8.17

Dodano: 2017-09-07 11:35:27             Zmodyfikowano: 2017-11-22 12:25:25
Rejestr zmian
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY
Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2017  R.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU
 

PODSTAWOWE DANE:  
Nazwa i adres sądu:              Sąd Rejonowy w Opolu
    45-348 Opole, ul. Ozimska 60 A
    NIP: 754-24-81-353
REGON: 000323789

Oznaczenie konkursu:    A- 112-8/17
Określenie wolnych stanowisk pracy: jedno  wolne stanowisko  stażysty (docelowo: archiwisty) w Sądzie Rejonowym w Opolu, w niepełnym wymiarze czasu pracy  tj. 7/8  etatu. W przypadku zaistnienia możliwości zwiększenia wymiaru czasu pracy mogą zostać zaproponowane nowe warunki umowy o pracę.
I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1) prowadzenie składnicy akt wydziałowych VIII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego  Sądu Rejonowego w Opolu i wykonywanie czynności należących do zakresu działania archiwum zakładowego, w szczególności:
- przyjmowanie, przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji i prowadzenie  jej ewidencji,
-   obsługa systemów informatycznych Archsys i RFID,
-   przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej  materiały archiwalne kat. „A” do właściwego archiwum państwowego,
- inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B”, udział w komisyjnym  jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę,
-  współpraca z archiwum państwowym.
II. Wymagania niezbędne:
 wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny a także kurs dla archiwistów,
 kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 kandydat posiada nieposzlakowaną opinię i wysoką kulturę osobistą,
 kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w dokumentacji przedłożonej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
III. Od kandydata podczas przebiegu konkursu wymagana będzie m.in. znajomość:
 umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 umiejętność obsługi pakietu MS- Office,
 ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 t.j. ze zm.)
 rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania  dokumentacji, przekazywania materiałów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.u. z 2015 r., poz. 1743),
 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 991 tj.).
Kandydaci powinni również wykazać się zdolnościami analitycznymi, komunikatywnością, odpornością na stres, kulturą osobistą, a także umiejętnością pracy w zespole.
IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 podanie o przyjęcie na wolne stanowisko stażysty adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Opolu, z podaniem sygnatury konkursu, numeru telefonu kontaktowego kandydata,
 Curriculum  Vitae,
 kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 oświadczenie, iż wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie, iż kandydat nie był karany,
 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
 ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).
Oświadczenie winno być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Opolu pokój nr 3 (parter) i na stronie internetowej: www.opole.sr.gov.pl
V.  POZOSTAŁE  INFORMACJE
 
1) Kompletne oferty należy w terminie do dnia  28 września 2017  r. przesłać na adres:   Sąd  Rejonowy w Opolu Oddział Administracyjny ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole lub złożyć osobiście w budynku Sądu-  parter, pokój nr 3, z dopiskiem „Rekrutacja A.112.8/17”. Decyduje  data wpływu oferty do Sądu lub data stempla pocztowego.
Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
2) Kandydaci poddani zostaną konkursowi, który będzie się składał z trzech etapów:
- etapu pierwszego- selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
- etapu drugiego- praktycznego sprawdzianu umiejętności– sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków urzędnika,
- etapu trzeciego- rozmowy kwalifikacyjnej.
3) Kandydaci   dopuszczeni   do    drugiego     etapu  konkursu    zostaną  powiadomieni  o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej www.opole.sr.gov.pl i na tablicy ogłoszeń w gmachu sądu. Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy Komisji Egzaminacyjnej  okazać oryginały dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, celem uwierzytelnienia złożonej wcześniej kserokopii.
4) W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia  ogłoszenia procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  jest niższy niż 6%. Zgodnie z  art. 3b  ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (DZ.U. z 2016 poz. 1511, z późn. zm.) pierwszeństwo  w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.
5) Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Opolu w celu przeprowadzenia procedury naboru. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone.
6) Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu.
7) Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 poz. 400 tekst jednolity).
8) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 77-54-15-411 w godz. 13.00-15.00

Dokumenty do pobrania:
1. Oświadczenie
Dyrektor Sądu Rejonowego
Michał Podstawa      


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.