Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Postanowienie w sprawie X Ns 124/17
Dodano: 2018-07-13 10:27:57             Zmodyfikowano: 2018-07-13 10:28:37
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz- Wójcik Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z udziałem nieznanych z miejsca pobytu następców prawnych Franciszki Strzałki reprezentowanych  przez kuratora procesowego Katarzyna Makowską o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
postanowił:
 
I. zezwolić wnioskodawcy Województwu Opolskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 708 zł (dziesięć tysięcy siedemset osiem złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr IN.IV.7570.216.2015.MN z dnia 29 czerwca 2016 r. Wojewody Opolskiego za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 10 lipca 2015 r. nr IN.V.7820.1.4.2015.EA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 195/1 o pow. 0,0057 ha, AR 3 obręb Rzepcze, gmina Głogówek KW OP1P/0009767/3, należnej Franciszce Strzałce z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na rzecz jej spadkobierców, po wykazaniu następstwa prawnego,
 
II. wezwać nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Franciszki Strzałki, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego  w Opolu, do odbioru w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania kwoty  10 708 zł (dziesięć tysięcy siedemset osiem złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr IN.IV.7570.216.2015.MN z dnia 29 czerwca 2016 r. Wojewody Opolskiego za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 10 lipca 2015 r. nr IN.V.7820.1.4.2015.EA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 195/1 o pow. 0,0057 ha, obręb Rzepcze, gmina Głogówek KW OP1P/0009767/3, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa.
 
Uzasadnienie
               
Depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w kodeksie postępowania cywilnego, to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 
Podkreślić należy, że w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję i bada jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Powyższe oznacza, iż zakres kognicji sądu  w postępowaniu w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ogranicza się do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w niniejszej sprawie uzasadnia przepis z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.). Zgodnie z przepisem z art. 133 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody, lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 
Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zaistniały okoliczności złożenia odszkodowania do depozytu sądowego. Kuratorowi procesowemu ustanowionemu w sprawie do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić żadnych dodatkowych informacji dotyczących spadkobierców Franciszki Strzałki pozwalających na ustalenie miejsca ich aktualnego pobytu.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2006.208.1537) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru. W niniejszej sprawie jednak znajdzie zastosowanie art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 6 ust. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat. Dlatego też należało orzec jak pkt. II. niniejszego postanowienia.
 
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 244/17
Dodano: 2018-07-13 10:31:18             Zmodyfikowano: 2018-07-13 10:31:18
Rejestr zmian
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt IX Ns 244/17
W trybie art. 6363 par. 3kpc Sąd Rejonowy w Opolu 16 kwietnia 2018 ogłasza, że w dniu  19 maja 2017 r. został złożony przez Alojzego Rosińskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Barbary Rosińskiej zmarłej dnia 9 marca 2017 r. w Kup, PESEL 30112512245, ostatnio stale zamieszkałej 46-081 Dobrzeniu Wielkim, Osiedle Energetyk 1D/6.
Pouczenie :
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381  § 3 pkt 1 kpc ) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 kpc  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637  § 1 kpc w zw. z art. 6381  § 3 pkt 2 kpc ). 
Osoby wymienione powyżej (art. 637  § 1 kpc)  mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc  do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 418/17
Dodano: 2018-07-13 12:30:35             Zmodyfikowano: 2018-07-13 12:30:35
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Na mocy art. 510 k.p.c. Sąd Rejonowy w Opolu Wydział IX Cywilny  w sprawie z wniosku z wniosku  Skarbu Państwa-Wojewody Opolskiego z udziałem  Andrzeja Piejko, Pawła Piejko, Moniki Gajos, Magdaleny Piejko-Płonka o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Piejko ustanowił dla uczestnika postępowania Andrzeja Piejko, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora w osobie adwokata Jadwigi Skiby.
Wniosek oraz inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Zarządzenie nr 0110-9/18 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2018 r.w sprawie przekształcenia Sekcji Upadłościowej funkcjonującej w ramach V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Opolu w Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Dodano: 2018-06-29 14:46:38             Zmodyfikowano: 2018-06-29 14:47:34
Rejestr zmian

Postanowienie w sprawie I Ns 41/17
Dodano: 2018-06-11 10:57:10             Zmodyfikowano: 2018-06-11 10:57:34
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski, po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Gmina Dobrzeń Wielki o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
postanawia:
zezwolić wnioskodawcy Gminie Dobrzeń Wielki na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.332 zł. (jeden tysiąc trzysta trzydzieści dwa złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 821/40, o powierzchni 0,0075 ha, arkusz mapy 1, obręb Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki, z zastrzeżeniem, że kwota powyższa zostanie wydana spadkobiercom Jana Ledwolorz po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza poświadczenia dziedziczenia - na ich wniosek.
Uzasadnienie
Wnioskodawca wniósł o zezwolenie na złożenie do depozytu sadowego kwoty 1.332 zł. tytułem odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Gminę Dobrzeń Wielki.
W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że decyzją Starosty Opolskiego z dnia 29-11-2016 r., która stała się ostateczna w dniu 30-12-2016 r. Gmina Dobrzeń Wielki została zobowiązana do wpłaty odszkodowania do depozytu sądowego w kwocie 1.332 zł. za w/w nieruchomość oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 821/40, o powierzchni 0,0075 ha, arkusz mapy 1, obręb Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki. Nieruchomość ta uprzednio stanowiła własność Jana Ledwolorz i objęta była księgą dawną wyk.Hip.T.37, K. 1705. W ramach prowadzonego postępowania przez Starostę Opolskiego ustalono, że w/w nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym i nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
Sąd zważył co następuje:
Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.
Zasady i tryb postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego określają art.692-69310 k.p.c. Zgodnie z art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Zakres kognicji sądu jest zatem ograniczony do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
Zgodnie z art. 467 pkt 1 kc. dłużnik może domagać się wydania przez Sąd zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego jeżeli na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania czy siedziby wierzyciela.
We wniosku złożonym w niniejszej sprawie wskazano istotę zobowiązania, które jest podstawą świadczenia, jak również przedstawiono okoliczności uzasadniające zgodnie z treścią art. 467 pkt 1 kc złożenie świadczenia do depozytu.
Mając na uwadze możliwość ustalenia prawa do spadku nie tylko w drodze postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, ale także w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza na wniosek spadkobierców, należało uzupełnić w tym zakresie warunek pod jakim może nastąpić wydanie przedmiotu złożonego do depozytu osobom uprawionym do jego podjęcia.
W świetle powyższych okoliczności postanowiono jak na wstępie.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 723/17
Dodano: 2018-06-11 11:02:53             Zmodyfikowano: 2018-06-11 11:02:53
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Gminy Opole - Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu o sporządzenie spisu inwentarza spadku
postanawia:
I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Leokadii Henryce (2 im.) Szymczyna, córce Jerzego i Antoniny, zmarłej w dni 13-09-2014 r. w Opolu, ostatnio zamieszkałej w Opolu;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Leokadii Henryce (2 im.) Szymczyna, córce Jerzego i Antoniny, zmarłej w dni 13-09-2014 r. w Opolu, ostatnio zamieszkałej w Opolu -  na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu na okres 30 dni.
uzasadnienie
Wnioskodawca – Gmina Opole – Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wnioskiem z dnia 09-11-2017 r. domagał się sporządzenia spisu inwentarza spadku po Leokadii Szymczynie.
W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż wnioskodawca jest wierzycielem w/w zmarłego z tytułu nakazu zapłaty wydanego przez tut. Sąd w dniu 31-10-2001 r., sygn. akt I Nc 2376/01). Do wniosku dołączona została dokumentacja wskazująca na istnienie i wysokość zadłużenia zmarłej.
Sąd zważył, co następuje:
Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.
Na mocy art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Zgodnie z art. 637 § 3 k.p.c. sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w punkcie I i II postanowienia
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 233
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.