Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Dzień Wymiaru Sprawiedliwości
Dodano: 2017-05-18 09:06:39             Zmodyfikowano: 2017-05-19 09:31:26
Rejestr zmian

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1170/16
Dodano: 2017-05-15 12:36:18             Zmodyfikowano: 2017-05-15 12:36:18
Rejestr zmian
 
OGŁOSZENIE
 
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn.. akt IX Ns 1170/16 toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia działki nr 2 położonej w Falmirowicach, gmina Chrząstowice przy ul. Dębskiej 8 o pow. 0,1530 ha objętej KW OP1O/00002069/0. Wzywa się spadkobierców Franciszka Kurpierz i Franciszkę Kurpierz lub też innych zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.
więcej

Zarządzenie w sprawie III Nsm 323/16
Dodano: 2017-05-15 12:42:13             Zmodyfikowano: 2017-05-15 12:42:13
Rejestr zmian
Zarządzenie
Sąd Rejonowy w Opolu III Wydział Rodzinny i Nieletnich  w składzie następującym:
Przewodniczący:   SSR Monika Ciemięga   
 
po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku w Opolu na  posiedzeniu niejawnym sprawy z urzędu z udziałem Wojciecha Hoffmana i Iwony Weklak  o ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej na zasadzie art. 144 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 510 § 2 k.p.c.
zarządza:
 
I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Wojciecha Andrzeja (2-ga imion) Hoffmana, syna Marka i Violetty, urodzonego w dniu 29 listopada 1981 r. w Opolu, PESEL 81112902792, ostatnio stale zamieszkałego w Opolu przy ul. Wrocławskiej 56/9, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Opolu Teresy Pietrowskiej;
II. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku Sądu i budynku Urzędu Miasta Opola na okres jednego miesiąca.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 830/16
Dodano: 2017-04-28 13:57:38             Zmodyfikowano: 2017-04-28 13:58:12
Rejestr zmian
Postanowienie
 
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny w składzie:
Przewodniczący SSR Rafał Ratajczak
 
po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Czesława Rostalskiego 
z udziałem Eryka Heidhansena  o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
postanawia
 
I. zezwolić wnioskodawcy Czesławowi Rostalskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł (jeden grosz), tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na kwotę 1.000,00 marek niemieckich tytułem ceny kupna na rzecz Eryka Heidhansena, opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu, Kw nr OP1O/00009501/0, z zastrzeżeniem iż kwota ta może być wypłacona na rzecz uczestnika postępowania lub jego następców prawnych, po wykazaniu następstwa, bez żadnych dodatkowych warunków;
II. wezwać nieznanego z miejsca pobytu Eryka Heidhansena albo jego następców prawnych, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 3 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 0,01 zł tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na kwotę 1.000,00 marek niemieckich tytułem ceny kupna na rzecz Eryka Heidhansena, opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu, Kw nr OP1O/00009501/0.
 
uzasadnienie
 
Na wstępie należy podkreślić, iż depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w k.p.c., to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 
W postepowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję badając jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
 
Mając przy tym na uwadze, iż w niniejszej sprawie zaistniała sytuacja określona przepisem art. 467 pkt 1 k.c., wobec niemożności ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu wierzyciela hipotecznego, należało orzec jak w pkt. I. postanowienia.
 
Jednocześnie wypada wskazać, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy. Dlatego tez należało orzec jak pkt. II. postanowienia.
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1092/16
Dodano: 2017-04-28 14:27:20             Zmodyfikowano: 2017-04-28 14:27:20
Rejestr zmian
Ogłoszenie
 
Do Sądu Rejonowego w Opolu wpłynął wykaz inwentarza po zmarłym Jacku Skupińskim, zmarłym 5 maja 2016r. w Opolu ostatnio stale zamieszkałym w Opolu przy ul. Orląt Lwowskich 13/1.
 
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą także uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Ogłoszenie w sprawie I Ns 867/16
Dodano: 2017-04-28 14:31:48             Zmodyfikowano: 2017-06-13 08:21:25
Rejestr zmian
Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Opolu w sprawie z wniosku Gminy Opole – Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu wydał w dniu 14 lutego 2017 r. postanowienie o spisaniu inwentarza po Ewie Marii (2.im) Car, zmarłej 8 marca 2013 r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu przy ul. Granicznej 1/16
Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami a także wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  mogą uczestniczyć w sporządzeniu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 126
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.