Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Zarządzenie w sprawie III Nsm 994/16
Dodano: 2017-08-11 12:09:01             Zmodyfikowano: 2017-08-11 12:09:01
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu III Wydział Rodzinny i Nieletnich  I.w składzie następującym:
Przewodniczący:   SSR Monika Ciemięga   
 
po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2017 roku w Opolu na  posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Marcina Dąbrowskiego z udziałem Joanny Wilk o pozbawienie władzy rodzicielskiej na zasadzie art. 144 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 510 § 2 k.p.c.
 
zarządza:
 
I. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Joanny Aleksandry (2-ga imion) Wilk z domu Wilk, córki Mieczysława i Ireny, urodzonej w dniu 08 lutego 1974 r. w Opolu, PESEL 74020808281, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu, ul. Batalionu „Zośka” 6/507, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Opolu Teresy Pietrowskiej;
II. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku Sądu i budynku Urzędu Miasta Opola na okres jednego miesiąca.
 
Zarządzenie:
 
I. Proszę odnotować zarządzenie w rep.,
II. odpis zarządzenia doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy r. pr. Michałowi Pająkowi oraz kuratorowi uczestniczki postępowania Teresie Pietrowskiej wraz z odpisem wniosku z zał. i pouczeniami jak w pkt. 3b i 8 zarz. z dnia 05.12.2016 r. k. 14;
III. wykonać pkt II zarządzenia (wyk. zarz. również z uwzględnieniem strony internetowej Sądu), prosząc Urząd Miasta Opola o zwrot ogłoszenia przed terminem rozprawy;
IV. kal. 1 m-c.
więcej

Program "Rodzina 500+"
Dodano: 2017-08-10 14:00:57             Zmodyfikowano: 2017-08-10 14:05:32
Rejestr zmian
 
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 414/17
Dodano: 2017-07-24 12:41:14             Zmodyfikowano: 2017-07-24 12:41:14
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu  Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Aleksandra Ciąglewicz - Miśta
po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2017 r. w Opolu  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Opole – Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu  o sporządzenie spisu inwentarza po Mieczysławie Hycu
 
postanawia:
 
I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza po Mieczysławie Hycu, ostatnio zamieszkałym w Opolu, zmarłym w dniu 21.05.2005 r., II. oddalić wniosek o zlecenie komornikowi sądowemu sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym Mieczysławie Hycu.
 
 Uzasadnienie
 
Wnioskodawca – Gmina Opole Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wnioskiem z dnia 26 czerwca 2017 r. domagał się sporządzenia spisu inwentarza spadku po Mieczysławie Hycu, zmarłym dnia 21.05.2005 r., ostatnio zamieszkałym w Opolu, a także zlecenia komornikowi sądowemu sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym Mieczysławie Hycu.
Wnioskodawca w uzasadnieniu wskazał, że Mieczysław Hyc zmarł w dniu 21 maja 2005 r. będąc dłużnikiem Gminy Opole na mocy nakazu zapłaty z dnia 11.03.2002 r. (I Nc 561/02).
 Postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Hycu nie toczyło się (wiadomość znana Sądowi z urzędu).
 
Sąd zważył, co następuje:
 
Wniosek zasługiwał na częściowe uwzględnienie.
 
Stosownie do dyspozycji art. 637 § 1 kpc na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Z uwagi na to, że wnioskodawca jest wierzycielem zmarłego Mieczysława Hyca, jego wniosek w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza zasługuje na uwzględnienie.
Jednocześnie Sąd oddalił wniosek o zlecenie sporządzenia spisu inwentarza komornikowi sądowemu, ponieważ zgodnie z art. 6382 kpc, sąd zleca komornikowi dokonanie spisu inwentarza jedynie w przypadku, gdy wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza z urzędu, w pozostałych przypadkach spis jest sporządzany przez komornika  na wniosek wierzyciela.
Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.
więcej

Postanowienie w sprawie I Ns 433/17
Dodano: 2017-07-21 12:33:15             Zmodyfikowano: 2017-07-21 12:34:31
Rejestr zmian
Sygn. akt I Ns 433/17
POSTANOWIENIE
                                                                                           Dnia 12 lipca 2017r.
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny
w składzie:
                 Przewodniczący: SSR Aleksandra Gawlas
po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2017r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Gmina Opole
o sporządzenie spisu inwentarza spadku
postanawia:
I.             zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Urszuli Jednaki, zmarłej w dniu 15 czerwca 2012 roku w Opolu, ostatnio zamieszkałej w Opolu;
II.           zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu.
   
UZASADNIENIE
 
Przepis art. 637 § 1 k.p.c. stanowi, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.
Wnioskodawca jest spadkobiercą Urszuli Jednaki (postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 11.05.2017r. w sprawie IX Ns 462/16).
Orzeczenie w punkcie II uzasadnia treść art. 637 § 3 k.p.c.
W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.
 
Z:
1. odnotować postanowienie,
2. odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy, informując, że zgodnie z art. 6382 k.p.c., sąd zleca komornikowi dokonanie spisu inwentarza jedynie w przypadku, gdy wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza z urzędu, w pozostałych przypadkach spis jest sporządzany przez komornika  na wniosek wierzyciela;   
3. postanowienie umieścić na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej sądu na 30 dni, pod ogłoszeniem umieścić również pouczenie o treści:
W sporządzaniu spisu inwentarza może uczestniczyć ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby te mogą w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
4. kal. 21 dni i 30 dni.
 
 
 
 
więcej

Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1083/16
Dodano: 2017-07-21 13:05:37             Zmodyfikowano: 2017-07-21 13:05:37
Rejestr zmian
Ogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt IX Ns 1083/16 toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Eryka i Elżbiety Bartoń udziału w wysokości ½ w prawie własności działek nr 63 i 108 położonych w Przysieczy, gmina Prószków, o pow. 1,1600 ha objętych KW OP1O/0007624/4.
Wzywa się spadkobierców Jana Cura lub też innych zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 1156/16
Dodano: 2017-07-21 13:17:30             Zmodyfikowano: 2017-07-21 13:17:30
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny w składzie:
Przewodniczący SSR Lidia Modrzejewska-Lasota
po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornej z udziałem nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Franciszka Bieda o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego na skutek skargi kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu spadkobiercy Franciszka Biedy – radcy prawnego Katarzyny Matraszek wniesionej w dniu 5 czerwca 2017 r. na postanowienie Referendarza sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Wydziale IX cywilnym z dnia 27 kwietnia 2017 r. w przedmiocie zezwolenia na złożenie świadczenia do depozytu sądowego
 
postanowił
 
I. Zezwolić wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. w Konstancinie-Jeziornej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1867,00 zł ( jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr GN.6821.8.2016.JK z dnia 20 października 2016 r. Starosty Opolskiego za zmniejszenie wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki nr 628 o pow. 11300 ha i nr 663 o pow. 0,4800 ha, arkusz mapy 5, obręb Narok, gmina Dąbrowa, ujawnionej w księdze wieczystej KW nr OP10/00103228/1, wskutek założenia i przeprowadzenia na powyższej działce dwutorowej napowietrznej linii  elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń –nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, należnego uczestnikom postępowania - nieznanym z miejsca pobytu spadkobiercom Franciszka Bieda z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na rzecz  spadkobierców Franciszka Bieda bez dodatkowych warunków.
 
II. Wezwać  nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Franciszka Bieda, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 1867,00 zł ( jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr GN.6821.8.2016.JK z dnia 20 października 2016 r. Starosty Opolskiego za zmniejszenie wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki nr 628 o pow. 11300 ha i nr 663 o pow. 0,4800 ha, arkusz mapy 5, obręb Narok, gmina Dąbrowa, ujawnionej w księdze wieczystej KW nr OP10/00103228/1, wskutek założenia i przeprowadzenia na powyższej działce dwutorowej napowietrznej linii  elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń –nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa.
III. przyznać kuratorowi procesowemu dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli radcy prawnemu Katarzynie Matraszek wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora procesowego w postępowaniu skargowym w kwocie 120 zł (słownie: sto dwadzieścia  złotych 00/100), powiększone o należny podatek od towarów i usług w wysokości 23 %
IV. wypłacić w/w wynagrodzenie na rzecz kuratora procesowego – radcy prawnego Katarzyny Matraszek – z zaliczki nr 107/17/C uiszczonej przez wnioskodawcę, a w pozostałym zakresie środki z zaliczki w kwocie 52,40zł zwrócić wnioskodawcy
  
Uzasadnienie:
               
Referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Wydziale IX Cywilnym w punkcie 1 postanowienia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (sygn. akt IX Ns 1184/16 k. 87) zezwolił wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. w Konstancinie-Jeziornej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1867,00 zł ( jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr GN.6821.8.2016.JK z dnia 20 października 2016 r. Starosty Opolskiego za zmniejszenie wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki nr 628 o pow. 11300 ha i nr 663 o pow. 0,4800 ha, arkusz mapy 5, obręb Narok, gmina Dąbrowa, ujawnionej w księdze wieczystej KW nr OP10/00103228/1, wskutek założenia i przeprowadzenia na powyższej działce dwutorowej napowietrznej linii  elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń –nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, należnego uczestnikom postępowania - nieznanym z miejsca pobytu spadkobiercom Franciszka Bieda z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na rzecz  spadkobierców Franciszka Bieda bez dodatkowych warunków. W punkcie 2 wezwał  nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Franciszka Bieda, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 3 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 1867,00 zł ( jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem złotych),, tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr GN.6821.8.2016.JK z dnia 20 października 2016 r. Starosty Opolskiego za zmniejszenie wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki nr 628 o pow. 11300 ha i nr 663 o pow. 0,4800 ha, arkusz mapy 5, obręb Narok, gmina Dąbrowa, ujawnionej w księdze wieczystej KW nr OP10/00103228/1, wskutek założenia i przeprowadzenia na powyższej działce dwutorowej napowietrznej linii  elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń –nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa.
W uzasadnieniu orzeczenia jako jego podstawę prawną referendarz wymienił art. 693¹ k.p.c., art. 467 pkt 1 k.c., a także  przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23) oraz przepisy art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.
 
Kurator procesowy dla nieznanego z miejsca pobytu spadkobiercy Franciszka Biedy – radca prawny Katarzyna Matraszek w dniu 5 czerwca 2017 r. wniósł dnia 5 czerwca 2017 r. skargę na orzeczenie referendarza sądowego z dnia 27 kwietnia 2017 r. Zaskarżył orzeczenie co do pkt II, zarzucając temu rozstrzygnięciu:
I. naruszenie przepisu prawa materialnego - art. 118a ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.), który miał wpływ na treść rozstrzygnięcia w jego pkt II, poprzez jego niezastosowanie oraz pominięcie tego przepisu jako szczególnej regulacji prawnej zobowiązującej do przechowywania depozytu sądowego przez okres 10 lat w przypadku składania do depozytu odszkodowania za nieruchomość, o nieuregulowanym stanie prawnym,
II. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia z materiałem dowodowym zebranym w sprawie polegający na pominięciu treści decyzji administracyjnej Starosty Opolskiego z dnia 20 października 2016 r., nr GN. 6821.8.2016 ustalającej wysokość odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki nr 628 i nr 663 z arkusza mapy 5, obręb Narok, gmina Dąbrowa, ujawnionej w księdze wieczystej kw nr OPIO/OO103 228/1, na skutek założenia i przeprowadzenia dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Dobrzeń - nacięcie Pasikurowice-Wrocław, będącej podstawą złożenia kwoty odszkodowania do depozytu sądowego na 10 lat.
 
Przy ponownym rozpoznawaniu sprawy kurator procesowy wniósł o:
 orzeczenie, iż kwota odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym może znajdować się w depozycie 10 lat od dnia jej złożenia (jeżeli do tego czasu nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną), a dopiero po upływie tego okresu depozyt ulega likwidacji przez sąd na rzecz Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów i w trybie przewidzianym w art. 693 18 -693 22 k.p.c.;
przyznanie kuratorowi - radcy prawnemu Katarzynie Matraszek prowadzącej działalność zawodową wyłącznie w formie spółki cywilnej pod firmą: Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych LEGE ARTIS Bogna Grzelak, Katarzyna Matraszek, Małgorzata Ozon s.c„ ul. T. Kościuszki 42/3, 45-062 Opole, wynagrodzenia w podwójnej wysokości za sprawowanie funkcji kuratora w przedmiotowej sprawie w postępowaniu skargowym według norm przepisanych, powiększonego o kwotę należnego podatku od towarów i usług przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 23%.
 
W uzasadnieniu skargi kurator procesowy wskazał, iż referendarz sądowy w zaskarżonym orzeczeniu zasadnie zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1867 zł tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Opolskiego nr GN. 6821.8.2016 z dnia 20 października 2016 r. za zmniejszenie wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki nr 628 i nr 663 z arkusza mapy 5, obręb Narok, gmina Dąbrowa, ujawnionej w księdze wieczystej kw nr OP1O/00103228/1, ponieważ wierzyciel Franciszek Bieda, będący osobą uprawnioną do odszkodowania nie żyje i nie było po nim prowadzone postępowanie spadkowe.
 
Kurator zarzucił jednak, iż referendarz wydając zaskarżone postanowienie nieprawidłowo ustalił 3 – letni termin do odbioru rzeczonej kwoty z depozytu, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006. poz. 1537, ze zm.).
 
Zdaniem kuratora referendarz wydając zaskarżone orzeczenie nie odniósł się do stanu faktycznego sprawy, m.in. do faktu, iż wnioskodawca wskazał i załączył do niniejszego postępowania decyzję, z której wynika, iż Starosta Opolski ustalił wysokość odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki nr 628 i nr 663 z arkusza mapy 5, obręb Narok, gmina Dąbrowa, ujawnionej w księdze wieczystej kw nr OP10/00103228/1, na skutek założenia i przeprowadzenia dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Dobrzeń - nacięcie Pasikurowice - Wrocław, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami. W decyzji tej wyraźnie zostało wskazane w jej pkt 2, iż odszkodowanie to wnioskodawca winien złożyć do depozytu sądowego na okres 10 lat.
 
Zatem, w ocenie kuratora, przy uwzględnieniu art. 693¹ k.p.c. sąd w omwianym postępowaniu nie powinien badać prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Przedmiotem badania Sądu winno być zatem ustalenie, czy zaistniały okoliczności uzasadniające w myśl obowiązujących przepisów złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.
 
Kurator zauważył, iż w rozpatrywanej sprawie okoliczności takie wskazuje przepis art. 133 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.), zgodnie z którym odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody, lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Według art. 113 ust 6 w/w ustawy przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe; przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe (art. 113 ust. 7 w/w ustawy).
 
Kurator zauważył, iż w omawianej sprawie występuje nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, bowiem właściciel nieruchomości - Franciszek Bieda nie żyje i nie zostało po nim przeprowadzone postępowanie spadkowe. W związku z tym nie wiadomo kto jest następcą prawnym po zmarłym właścicielu nieruchomości.
 
W ocenie kuratora powyższe okoliczności pozwalają uznać, iż złożenie do depozytu sądowego, zgodnie z pkt 1 orzeczenia referendarza pomimo braku wskazania i uzasadnienia okoliczności uzasadniających złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego jest uzasadnione w oparciu o treść wskazanego powyżej art. 133 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
Kurator wskazał jednak również, iż w niniejszej sprawie przy ustaleniu okresu czasu, na który odszkodowanie miało być złożone do depozytu zastosowanie powinien znaleźć  termin 10 - letni, a nie jak wskazał referendarz termin 3 - letni na odbiór kwoty 1.867 zł z depozytu sądowego przez osoby uprawnione. Zgodnie bowiem z art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat. W ocenie kuratora przepis art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 6 ust. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów.
 
               
Sąd zważył, co następuje:
 
Po ponownym rozpoznaniu sprawy, na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Referendarza sądowego z dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd uznał, iż wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zasługiwał na uwzględnienie jako zasadny, jednak nieznani z miejsca pobytu spadkobiercy Franciszka Bieda powinni być wezwani poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu do odbioru z depozytu sądowego kwoty 1867 zł tytułem należnego im odszkodowania w terminie 10 lat od daty wywieszenia wezwania.
Zgodnie z art. 398 22 § 1 k.p.c. na orzeczenia referendarza sądowego co do istoty sprawy oraz na orzeczenia kończące postępowanie, jak również na orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 42 i 5-9, przysługuje skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie. Na mocy art. 398 22 § 2-3 k.p.c. w razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc, a Sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Na wstępie należy podkreślić, iż depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w k.p.c., to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze.
 
W postepowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję badając jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 693[1 ]k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
Zgodnie z art. 467 pkt 1 k.c. poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.
Na mocy art. 118 a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015, poz. 1774, ze zm.) odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd uznał, iż w omawianej sprawie zaistniała podstawa do złożenia kwoty 1867 zł tytułem odszkodowania do depozytu sądowego, ponieważ, nie jest znany krąg spadkobierców po zmarłym właścicielu nieruchomości Franciszku Biedzie, po którym nie przeprowadzono postępowania spadkowego.
Mając to na uwadze, orzeczono jak w pkt. I. postanowienia.
Sąd podzielił argumentację zawartą w skardze na orzeczenie referendarza sądowego, zgodnie z którą należna tytułem odszkodowania kwota 1867 zł, o której mowa w punkcie 1 postanowienia powinna być złożona do depozytu sądowego na okres 10 lat, zgodnie z art. 118 a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015, poz. 1774, ze zm.), a także punktem 2 decyzji Starosty Opolskiego z dnia 20 października 2016 r. (sygn. akt GN.6821.8.2016.JK). Zdaniem Sądu należy podzielić argumentację zawartą w skardze na orzeczenie referendarza, zgodnie z którą dla ustalenia terminu na złożenie świadczenia do depozytu sądowego powinien znaleźć zastosowanie przepis art. 118a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jako lex specialis w odniesieniu do art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów, zgodnie z którym termin do odebrania depozytu wynosi 3 lata od daty wezwania lub wywieszenia w tym przedmiocie ogłoszenia.
Dlatego tez należało orzec jak pkt. II. postanowienia.
 
W punkcie III postanowienia orzeczono na mocy § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. 2013, poz. 1476) w związku z § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015, poz. 1804). Sąd uznał, iż wynagrodzenie należy ustalić jako połowę wynagrodzenia należnego w w sprawie z zakresu postepowanie nieprocesowego niewymienionej odrębnie.
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 141
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.