Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Postanowienie w sprawie IX Ns 242/17
Dodano: 2017-10-20 12:31:27             Zmodyfikowano: 2017-10-20 12:31:27
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz- Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 13 października 2017r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie  z udziałem Piotra Marka Lesińskiego o sporządzenie spisu inwentarza spadku
 
postanawia:
 
 I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Barbarze Lisowiec nr pesel 70013110261, zmarłej w dniu 15 października 2015 roku w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu; 
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu.
 
uzasadnienie:
 
Przepis art. 637 § 1 k.p.c. stanowi, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego, sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.
Wnioskodawca był wierzycielem zmarłej z tytułu umowy o kredyt hipoteczny.(dowód: zaświadczenie banku z dnia 7 kwietnia 2017 k. 21). W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.  Orzeczenie w punkcie II uzasadnia treść art. 637 § 3 k.p.c..
 
                                                    pouczenie:                                                    
                                                                        
W sporządzaniu spisu inwentarza może uczestniczyć ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby te mogą w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 125/17
Dodano: 2017-10-20 12:39:09             Zmodyfikowano: 2017-10-20 12:39:09
Rejestr zmian
 Referendarz sądowy Marta Ohanowicz- Wójcik Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z udziałem nieznanego z miejsca pobytu Henryka Winkler reprezentowanego przez kuratora procesowego Annę Wojciukiewicz – Garus o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
postanowił:
 
I. zezwolić wnioskodawcy Województwu Opolskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1039 zł (jeden tysiąc trzydzieści dziewięć złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr IN.IV.7570.21.2015.MN z dnia 29 czerwca 2016 r. Wojewody Opolskiego za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 10 lipca 2015 r. nr IN.V.DB.7820.1.4.2015.EA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 103/1 o pow. 0,0042 ha, AR_2, obręb Rzepcze, gmina Głogówek KW OP1P/00026361/2 należną Henrykowi Winkler z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na jego rzecz albo jego następców prawnych, po wykazaniu następstwa prawnego,
II.wezwać nieznanego z miejsca pobytu Henryka Winkler lub jego następców prawnych, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 1039 zł (jeden tysiąc trzydzieści dziewięć złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją nr IN.IV.7570.21.2015.MN z dnia 29 czerwca 2016 r. Wojewody Opolskiego za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 10 lipca 2015 r. nr IN.V.DB.7820.1.4.2015.EA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 103/1 o pow. 0,0042 ha, AR_2, obręb Rzepcze, gmina Głogówek KW OP1P/00026361/2, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa.
  
Uzasadnienie
                
Depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w kodeksie postępowania cywilnego, to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 
Podkreślić należy, że w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję i bada jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Powyższe oznacza, iż zakres kognicji sądu  w postępowaniu w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ogranicza się do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w niniejszej sprawie uzasadnia przepis z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.). Zgodnie z przepisem z art. 133 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody, lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 
Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zaistniały okoliczności złożenia odszkodowania do depozytu sądowego. Dane osobowe właściciela nieruchomości wprawdzie są znane, jednak brak informacji gdzie aktualnie on przebywa. Kuratorowi procesowemu ustanowionemu w sprawie nie udało się ustalić żadnych dodatkowych informacji dotyczących Henryka Winkler pozwalających na ustalenie miejsca jego aktualnego pobytu.
 
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2006.208.1537) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru. W niniejszej sprawie jednak znajdzie zastosowanie art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 6 ust. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat. Dlatego też należało orzec jak pkt. II. niniejszego postanowienia.
 
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 1008/16
Dodano: 2017-10-19 11:07:31             Zmodyfikowano: 2017-10-19 11:08:12
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz - Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Polskich Sieci Energetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej z udziałem nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Alberta Szesnego reprezentowanych przez kuratora procesowego radcę prawnego Katarzynę Matraszek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
Postanawia:
  
I. zezwolić wnioskodawcy Polskim Sieciom Energetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 586 zł (pięćset osiemdziesiąt sześć złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Opolskiego nr GN. 6821.11.2016.UL z dnia 14 września  2016 r. za zmniejszenie wartości nieruchomości tj. działki nr 35   o pow. 0,2375 ha, ark. mapy 10, obręb Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki należnego nieznanym z miejsca pobytu spadkobiercom Alberta Szesnego z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na rzecz spadkobierców Alberta Szesnego, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia  o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia,
II. wezwać nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Alberta Szesnego, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 586 zł (pięćset osiemdziesiąt sześć złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Opolskiego nr GN. 6821.11.2016.UL z dnia 14 września  2016 r., za zmniejszenie wartości nieruchomości tj. działki nr 35 o pow. 0,2375 ha, ark. mapy 10, obręb Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa.
 
Uzasadnienie
 
Depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w kodeksie postępowania cywilnego, to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 
Podkreślić należy, że w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję i bada jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Powyższe oznacza, iż zakres kognicji sądu w postępowaniu w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ogranicza się do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w niniejszej sprawie uzasadnia przepis z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.).
Zgodnie z przepisem z art. 133 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody, lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Według art. 113 ust. 6 ww. ustawy przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe; przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe (art. 113 ust. 7 w/w ustawy)."
 
Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zaistniały okoliczności do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego. Właściciel nieruchomości Albert Szesny nie żyje. Ponadto ustalono, iż w ostatnich latach nie przeprowadzono postępowania spadkowego po właścicielu nieruchomości Albercie Szesnym (okres badany 1995 r. - 2017r.).
W tej sytuacji sąd pozostaje związany skutkami wynikającymi z sentencji ostatecznej decyzji administracyjnej Starosty, w której zamieszczono zobowiązanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie  Jeziernej do złożenia ustalonego decyzją  odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.
 
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2006.208.1537) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru. W niniejszej sprawie jednak znajdzie zastosowanie art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 6 ust. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat. Dlatego też należało orzec jak pkt. II. niniejszego postanowienia.
 
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 399/17
Dodano: 2017-10-13 14:05:17             Zmodyfikowano: 2017-10-13 14:12:37
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz- Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku  Gminy Opole – Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu o sporządzenie spisu inwentarza spadku
 
postanawia:
  
I. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Węzłowskim nr pesel 47081705938, zmarłym w dniu 23 lutego 2007r. w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu; 
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu.
   
Uzasadnienie
 
Przepis art. 637 § 1 k.p.c. stanowi, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego, sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.
Wnioskodawca był wierzycielem zmarłego z tytułu użytkowania przez niego pomieszczenia gospodarczego położonego w Opolu przy ul. Szczeszyńskiego 6/k1.  W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.  Orzeczenie w punkcie II uzasadnia treść art. 637 § 3 k.p.c..
                                      
Puczenie
 
W sporządzaniu spisu inwentarza może uczestniczyć ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby te mogą w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 1009/16
Dodano: 2017-10-13 14:11:59             Zmodyfikowano: 2017-10-13 14:11:59
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz - Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Polskich Sieci Energetycznych S.A. z siedzibą  w Konstancinie Jeziornej z udziałem nieznanych spadkobierców Marii Kuczery reprezentowanych przez kuratora procesowego radcę prawnego Katarzynę Matraszek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
postanawia:
 
I. zezwolić wnioskodawcy Polskim Sieciom Energetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 154 zł (sto pięćdziesiąt cztery złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Opolskiego nr GN. 6821.10.2016.UL z dnia 14 września  2016 r. za zmniejszenie wartości nieruchomości tj. działki nr 294/48 o pow. 0,3750 ha, ark. mapy 1, obręb Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki należnego nieznanym spadkobiercom Marii Kuczery z zastrzeżeniem, iż kwota ta może być wypłacona na rzecz spadkobierców Marii Kuczery, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia                o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia,
II. wezwać nieznanych spadkobierców Marii Kuczery, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Opolu, do odbioru w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania kwoty 154 zł (sto pięćdziesiąt cztery złotych), tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Opolskiego nr GN. 6821.10.2016 z dnia 14 października  2016 r., za zmniejszenie wartości nieruchomości tj. działki nr 294/48        o pow. 0,3750 ha, ark. mapy 1, obręb Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na Skarb Państwa.
  
Uzasadnienie
 
Depozyt sądowy jest instrumentem prawnym mogącym służyć zwolnieniu się przez dłużnika ze zobowiązania lub zabezpieczeniu roszczeń. Jakkolwiek przepisy proceduralne regulujące zasady składania do depozytu sądowego zamieszczone są w kodeksie postępowania cywilnego, to jednak materialne podstawy możności domagania się zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zamieszczone są w przepisach o takim właśnie charakterze. Można tu wyróżnić w szczególności przepisy k.c. (art. 321, 324, 333, 334, 364, 381, 463, 465 § 3, art. 467–470, 486 i 92111 k.c.), k.s.h. (art. 267 § 1, art. 285 i 473) k.r.i o. (art. 161), kodeksu morskiego (art. 99, 152, 282 § 3, art. 287, 289 i 347 § 3), ustawy prawo spółdzielcze (art. 125 i 127), ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 99),  ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 133), ustawy prawo wekslowe (art. 42 i 97), ustawy prawo czekowe (art. 79) oraz ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (art. 226 p.u.n.) (por. K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, wyd. Oficyna 2007, a także choćby T. Demendecki,  Komentarz aktualizowany do art. 692 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2011, stan prawny: 2011-10-23).
 
Podkreślić należy, że w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd ma ograniczoną kognicję i bada jedynie formalną stronę wniosku. Wedle bowiem art. 6931 k.p.c., w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Powyższe oznacza, iż zakres kognicji sądu w postępowaniu w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ogranicza się do formalnej oceny twierdzeń wniosku.
Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w niniejszej sprawie uzasadnia przepis z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.).
 
Zgodnie z przepisem z art. 133 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody, lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Według art. 113 ust. 6 ww. ustawy przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe; przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe (art. 113 ust. 7 w/w ustawy)."
 
W niniejszej stwierdzić należy, że zaistniały okoliczności do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego. Właściciel nieruchomości Maria Kuczera nie żyje. Wprawdzie w niniejszej sprawie ustanowiony kurator ustalił dane (imiona i nazwiska,  a w niektórych przypadkach nawet adresy) zstępnych Marii Kuczera i zarazem potencjalnych jej spadkobierców, to jednak ustalono zarazem, iż w ostatnich latach nie przeprowadzono postępowania spadkowego po właścicielu nieruchomości Marii Kuczera ( okres badany 1984 r. - 2017r.).
W tej sytuacji sąd pozostaje związany skutkami wynikającymi z sentencji ostatecznej decyzji administracyjnej Starosty, w której zamieszczono zobowiązanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie  Jeziernej do złożenia ustalonego decyzją  odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.
 
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2006.208.1537) likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, zaś termin ten wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania do jego odbioru. W niniejszej sprawie jednak znajdzie zastosowanie art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 6 ust. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat. Dlatego też należało orzec jak pkt. II. niniejszego postanowienia.
 
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
więcej

Postanowienie w sprawie IX Ns 96/17
Dodano: 2017-10-11 14:25:30             Zmodyfikowano: 2017-10-11 14:25:30
Rejestr zmian
Referendarz sądowy Marta Ohanowicz - Wójcik w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział IX Cywilny
 
po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwa Opolskiego – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu przy udziale nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela - właściciela nieruchomości o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 
 postanawia:
 
I. na podstawie art. 693( 3) par. 3 kpc dla nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela - właściciela nieruchomości – działki nr 1007/1 o pow. 0,0133 ha AR_4 obręb Poborszów, gmina Reńska Wieś, ustanowić kuratora procesowego – radcę prawnego Annę Wojciukiewicz - Garus;
II. zarządzić publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu w budynku sądowym, lokalu Gminy Opole oraz na stronie Biura Informacji Publicznej przez okres miesiąca.
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 156
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.