Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  

Informacje dodatkowe

Dodano: 2008-12-10 15:25:32             Zmodyfikowano: 2008-12-10 15:25:32
Rejestr zmian

Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego informuje, że stosownie do art. 8 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:
1. Rejestr jest jawny.
2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.
3.  Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.
Tryb udzielania informacji z rejestru oraz wydawania odpisów z rejestru określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r.).

Zadaniem Centralnej Informacji jest zgodnie z art. 4 ustawy o KRS:
 1) prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek, zwanego dalej "katalogiem",
 2) udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu,
 3) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie informatycznym.
3.  Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w formie papierowej.
3a.  Centralna Informacja wydaje z katalogu, drogą elektroniczną, kopie dokumentów, które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu.

Natomiast zakres jawności akt rejestrowych określa art. 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stanowiący że:
1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3. Akta dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu, który uległ wykreśleniu na podstawie art. 59 i 60 i nie podlega ujawnieniu, są dostępne wyłącznie dla podmiotu, którego dotyczył wpis, oraz wierzyciela, na którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu.
4. Dokumenty będące podstawą wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, które zostały wykreślone na podstawie art. 46, wyłącza się z akt rejestrowych przedsiębiorcy i składa w prowadzonym oddzielnie zbiorze dokumentów, który jest dostępny jedynie dla przedsiębiorcy wpisanego w tym rejestrze oraz wierzyciela, na którego wniosek nastąpiło wykreślenie wpisu.
5. Przepisy ust. 3 i 4 nie naruszają uprawnień do dostępu do akt sądowych określonych w przepisach szczególnych.
6.  Sąd, w którym są przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje w formie papierowej poświadczone kopie dokumentów złożonych do akt. Przepisy ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.
Ponadto zgodnie z art. 11 ustawy o KRS:
1. W aktach rejestrowych prowadzi się zbiór wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru.
2. Każdy ma prawo zapoznać się z wzorami podpisów, o których mowa w ust. 1.

 

Wewnętrzną organizację, porządek i czas urzędowania sądów powszechnych, porządek czynności podejmowanych w sądach, wykonywania zadań przez sędziów pełniących funkcje kierownicze, tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów oraz szczegółowe warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r.).

Zgodnie z § 154 ust. 1 powołanego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Sąd rejestrowy wydaje w zakresie określonym w art. 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, po uiszczeniu opłaty kancelaryjnej, odpisy dokumentów znajdujących się w aktach rejestrowych.

Akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru sądowego, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego można przeglądać w siedzibie Wydziału VIII KRS Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 19, w godzinach urzędowania Sądu (w dniach roboczych), tj.  od godz. 7.30.do godz. 15.30, przy czym interesanci przyjmowani są (w dniach roboczych):
w poniedziałek w godz. 12.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. 
Akta są udostępniane po złożeniu ustnego wniosku pod nadzorem sekretarza sądowego. Każdy może sporządzać notatki z danych zawartych w aktach rejestrowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 ustawy o KRS.

Wnioskodawca chcąc uzyskać odpis dokumentu lub informacje, powinien wskazać dokument, który je zawiera ; wskazanie dokumentu powinno polegać na podaniu numeru karty akt rejestrowych bądź daty sporządzenia dokumentu, organu sporządzającego dokument.
Cytowane wyżej przepisy nie ustanawiają po stronie sądu rejestrowego obowiązku odszukiwania dokumentu, zawierającego konkretną informację, jego interpretacji, oceny jego aktualności.
Zatem  w celu uzyskania żądanych informacji  należy zidentyfikować konkretny dokument znajdujący się w aktach rejestrowych podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru, podać numer rejestru oraz uiścić opłatę kancelaryjną w kwocie 6 złotych za każdą stronicę dokumentu.

Ponadto sąd rejestrowy informuje, że od dnia 1 stycznia 2007 roku  wprowadzono nową formę zapewnienia jawności rejestru i dokumentów stanowiących podstawę wpisu, tworząc Elektroniczny Katalog Dokumentów Spółek.

Zgodnie z art. 8a ustawy o KRS:
1. Katalog obejmuje następujące dokumenty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich:
 1) akty założycielskie, umowy oraz statuty, jeżeli są oddzielnymi aktami, a także uchwały o ich zmianie,
 2) teksty jednolite dokumentów wymienionych w pkt 1,
 3) uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany umowy lub statutu,
 4) uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek,
 5) roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisy uchwał o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych i podziale zysku lub pokryciu straty, a także opinie biegłych rewidentów i sprawozdania z działalności jednostek, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych.
2. Każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie dokumentów wymienionych w ust. 1.
3. Udostępnienie w sposób określony w ust. 2 dokumentów złożonych do akt rejestrowych przed dniem 1 stycznia 2007 r. nie jest możliwe, jeżeli upłynął 10-letni okres między datą ich złożenia do akt a datą złożenia wniosku o udostępnienie.


Sąd informuje także, że zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy o KRS - Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach informatycznych pod adresem strony: www.ms.gov.pl podstawowe informacje o podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców i do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym również o organizacjach i podmiotach, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego.

 

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.