Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna III Wydział Rodzinny Zakres zadań

Zakres zadań

Dodano: 2009-01-19 11:38:50             Zmodyfikowano: 2015-09-21 08:41:25
Rejestr zmian
Sprawy rozpoznawane w Wydziale Rodzinnym:
1.  W postępowaniu procesowym:
• alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego),
• nakazanie przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
• ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
• roszczenia regresowe,
• zaprzeczenie ojcostwa,
• ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
• ustalenie bezskuteczności uznania dziecka,
• rozwiązanie przysposobienia,
• pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.
• ustalenie macierzyństwa,
• zaprzeczenie macierzyństwa,
• zwrot ( zapłatę wyegzekwowanego świadczenia),
• zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.
2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:
• przysposobienie,
• pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie, powierzenie władzy rodzicielskiej, zmiana zarządzeń opiekuńczych,
• zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
• przywrócenie władzy rodzicielskiej,
• zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
• ustanowienie opieki nad małoletnim,
• zmiana opieki nad małoletnim, 
• ustanowienie kuratora dla małoletniego,
• odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
• sprawy z ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
• zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
• rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
• sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 26.10.1995 r.) o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
• umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
• umieszczenie małoletniego w domu pomocy społecznej,
• ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
• ustalenie kontaktów z małoletnim,
• zmiana kontaktów z małoletnim,
• zezwolenie na wydanie paszportu małoletniemu. 
• wydanie dziecka,
• umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
    - osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy),
    - osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy),
    - osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy),
• nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,
• zmiana orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,
• zmiana postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej, 
• wyrażenie zgody na przysposobienie małoletniego bez wskazania osoby przysposabiającej o uznanie ojcostwa, 
• wydanie/ zmianę zarządzeń opiekuńczych w trybie art. 109 k.r.i.o.p rozwiązanie rodziny zastępczej,
• zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za utrudnianie kontaktów

 3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:
• zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
• zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
• ustanowienie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie,
• zmiana opiekuna nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie,  
• rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
• zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
• zmiana orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
• ustanie obowiązku leczenia odwykowego,
• nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
• ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
• zmiana kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, 
• sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
o osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy),
o osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy),
o osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy),
• nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,
• umieszczenie w domu pomocy społecznej,
• zmiana orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,
• inne sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
• odebranie osoby pozostającej pod opieką,
• zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnionej.
• ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej,
• ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej,
• złożenie do depozytu sądowego.

4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:
• o demoralizację,
• o popełnienie czynów karalnych
oraz:
• sprawy o zabezpieczenie alimentów,
• nadanie klauzuli wykonalności,
• nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym,
• skargi na czynności komornika,
• wyłączenie sędziego,
• odtworzenie akt,
• wykonywanie odezw sądowych,
• zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego/ adwokata,
• wyjawienie majątku.

 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.