Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  

Opłaty

Dodano: 2008-12-05 10:13:31             Zmodyfikowano: 2015-09-04 09:55:00
Rejestr zmian
Opłaty, do jakich uiszczenia zobowiązane są strony w postępowaniu wykonawczym wynikają wprost z orzeczenia sądu podlegającego tym zakresie wykonaniu lub odrębnych przepisów prawa.
Zgodnie z Ustawą z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych w sprawach karnych na etapie postępowania wykonawczego uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa,  od następujących wniosków  (art. 15 cyt. Ustawy):
 1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - w wysokości 80 zł,
 2) od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - w wysokości 2 % kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
 3) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - w wysokości 45 zł,
 4) od wniosku o warunkowe  zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art.152kkw - 100zł
 5) od wniosku o zatarcie skazania - w wysokości 45 zł,
 
Wysokość opłat w postępowaniu klauzulowym reguluje art. 71. Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym, opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd m. in. od wniosku o:
- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu.
Natomiast ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego wiąże się z opłatą w wysokości 40 zł.
 
Opłaty kancelaryjne zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o opłatach w sprawach karnych za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt, oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę, zaś za kopie kserograficzne1 zł za każdą stronę.
Wyżej wymienione opłaty uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej, lub na piśmie umieszcza się w sposób trwale z nim połączony znaki opłaty sądowej w stosownej wysokości. Strona lub inny podmiot-uczestnik postępowania, który nie jest zdolny do poniesienia w/w opłat, ma prawo do wniesienia do sądu – Sekcji Wykonawczej wniosku o zwolnienie z takiej opłaty.
Art. 17 ust. 1 i następne Ustawy o opłatach w sprawach karnych regulują tryb decydowania o zwolnieniu wskazując ogólna zasadę, iż do zwolnienia od opłat stosuje się odpowiednio przepisy o zwolnieniu od kosztów postępowania karnego.
Art. 623 kodeksu postępowania karnego obliguje Sąd do zwolnienia osoby w całości lub w części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pisma procesowego, jeżeli wykazała ona, że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe.
Art. 624. § 1 kpk. daje Sądowi możliwość orzeczenia zwolnienia od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości lub w części, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie ich byłoby zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wnioskodawcy, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności.
Osoba pragnąca uzyskać zwolnienie od kosztów ma obowiązek przedstawienia dowodów świadczących o istnieniu w tej sprawie co do niej przesłanek do podjęcia takiej decyzji, natomiast Sąd, dokonuje sprawdzenia wskazanych okoliczności i rozstrzygnąć co do zasadności zgłoszonego żądania. Wykazanie istnienia okoliczności dotyczących sytuacji rodzinnej, majątkowej i wysokości dochodów następuje, z reguły, przez przedstawienie stosownych dokumentów. Wykazanie nastąpić musi z chwilą złożenia wniosku (najpóźniej łącznie z pismem podlegającym zgodnie z ww. przepisami opłacie) i to pod rygorem nieuwzględnienia wniosku z braku wykazania w/w sytuacji.
 Brak takiego wniosku przy jednoczesnym braku opłaty powoduje wezwanie autora pisma do uzupełnienia opłaty – która stanowi istotny brak formalny – w terminie 7 dni od odebrania tego wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, jako niespełniającego wymogów ustawowych – art. 120 § 2 kpk.
W w/w zakresie Sąd może również działać z urzędu, jeżeli sytuacja majątkowa wnioskodawcy jest mu znana – np. z akt sprawy, sprawozdań kuratora, itd. – i rozpoznać wniosek bez wzywania o opłatę, rozstrzygając kwestię kosztów postępowania w orzeczeniu merytorycznie rozstrzygającym sprawę
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.